Navigácia

Sobota 28. 3. 2020

Spojená škola internátna - Bentlakásos Összevont Iskola

Špeciálna materská škola, F. Rákócziho II, 1, Šahy

Špeciálna základná škola, F. Rákócziho II, 1, Šahy

Odborné učilište internátne, Kapitúlska 15, Šahy

Internát školy, Kapitúlska 15, Šahy

Školské dielne, Kapitúlska 15, Šahy

Centrum špeciálno -pedagogického poradenstva, F. Rákócziho II, 1, Šahy

Školský klub detí, F. Rákócziho II, 1, Šahy

Školská jedáleň, F. Rákócziho II, 1, Šahy

Školská výdajňa, Kapitúlska 15, Šahy

 

 

Sobota 28. 3. 2020

Statistics

Počet návštev: 173616

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 • Vyplácanie štipendií v čase prerušenia denného štúdia na školách bude zabezpečené poštovou poukážkou na adresu trvalého bydliska žiaka, alebo na účet zákonného zástupcu žiaka alebo žiaka (vek 18. rokov) s deklarovaným účtovným dokladom podľa § 10 zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

 • https://www.ucimenadialku.sk/

 • Prerušenie vyučovania v školách v rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu si vyžiadalo v oveľa vyššej miere ako doposiaľ využívanie dištančných foriem vzdelávania. Riaditelia počas tohto výnimočného režimu zabezpečujú podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy. Je na riaditeľovi školy, aby určil formu zadania domácich úloh.​ Konkrétne zadania, domáce úlohy a pod. sú v kompetencii učiteľa. Podľa najnovšieho výskumu CVTI SR, ktorý bol zverejnený v roku 2020 a týka sa používania internetu v domácom prostredí, má až 96,6 % žiakov zabezpečený prístup k internetu v domácom prostredí a 93,6 % žiakov mobilný telefón s internetom, ktorý využíva. S cieľom pomôcť školám zvládnuť súčasnú situáciu prinášame prehľad možností dištančného vzdelávania, ktoré sú aktuálne dostupné v rámci rezortu školstva.

 • Školy na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva ostanú uzavreté až do odvolania.

  O nástupe do školy Vás budeme informovať na základe rozhodnutia štátu.

  PaedDr.Agnesa Pataiová, PhD., riaditeľka školy

 • V súvislosti s ochorením COVID-19 a núdzovými opatreniami, ktoré majú dopad na každodenný život, prichádza Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) s e-mailovou aj telefonickou podporou pre rodičov, ale aj pedagógov.

  Prostredníctvom nej chce pomôcť všetkým, ktorí sa ocitli v kríze a majú otázky ohľadom psychického zvládania tejto záťažovej situácie. Odborníci ústavu v týchto dňoch poskytujú podporu pri krízovej intervencii a radia, ako aktuálnu situáciu vysvetliť nielen intaktným (zdravým) deťom, ale aj s deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami či zdravotným znevýhodnením.

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola internátna - Bentlakásos Összevont Iskola
  F. Rákócziho II, 1, Šahy -Špeciálna základná škola
  Kapitúlska 15, Šahy - Odborné učilište internátne
  F. Rákócziho II, 1, Šahy -Špeciálna materská škola
  F. Rákócziho II, 1, Šahy - CŠPP
  Kapitúlska 15, Šahy - Školský internát
  F. Rákócziho II, 1, Šahy - jedáleň školy
 • Riaditeľka školy: PaedDr.Agnesa Pataiová, PhD.
  Zástupca ŠZŠI: Ing.Marta Gregorová
  Zástupca OUI: Mgr.Peter Petrezsil
  Vedúca CŠPP: PaedDr.Emese Somogyi

  036 / 741 11 34 -riaditeľstvo školy
  036 / 741 11 35 - sekretariát

Fotogaléria