Navigácia

 • :-) znovu sa všetci stretneme!

  Milí naši žiaci, s radosťou Vám oznamujeme, že naša škola opäť otvára svoje brány.

  Nástup do školy je dobrovoľný. 

  Vyučovanie sa začína 22.6.2020.

  Veľmi sa na Vás všetkých tešíme.

 • CŠPP pomocné materiály...

 • Študijné materiály...

  Milí žiaci a rodičia,

   

  pripravili sme pre vás študijné materiály, pomocou ktorých si môžete opakovať učivo. Nájdete ich v ľavom menu.  Väčšinou sú vo formáte .pdf, nemali by ste mať problém súbory otvoriť ani v mobile.

  Materiály a úlohy budeme postupne dopĺňať, aj poštou posielať, v závislosti od toho, ako dlho bude musieť byť škola zavretá. Prosíme vás aj o spätnú väzbu. 

  https://ssisahy.edupage.org/text12/

 • ZMENA!

  Informácie o prijímacích skúšok pre šk. r. 2020/2021!

  Termín prijímacích skúšok pre školský rok 2020/2021 bol povodne určený na 11. a 14. máj 2020. Tento termín bol zrušený.

   

  Nové informácie kvôli aktuálnej situácii COVID 19:

   

  1. Všetci uchádzači o štúdium budú do I. ročníka Odborného učilišťa internátneho v Šahách, pre školský rok 2020/2021, prijatí bez prijímacích skúšok.
  2. Podávanie prihlášok je možné do 15.mája 2020 riaditeľovi špeciálnej základnej školy a základnej školy. Prihlášky na našu školu sa podávajú prostredníctvom kmeňovej základnej školy do 21.mája 2020.
  3. Žiaci, ktorí už nenavštevujú základnú školu podávajú prihlášku priamo na naše učilište.
  4. Zápisný lístok  je potrebné doručiť na adresu našej školy do 12. júna 2020.
  5. Riaditeľka školy si vyhradzuje právo preradenia žiaka do iného učebného odboru v prípade ak:
  • Nespĺňa zdravotné podmienky na vybraný učebný odbor.
  • Nebude dostatočný počet záujemcov o uvedené učebné odbory.
  1. Pre úspešné prijatie  žiaka do našej školy je potrebné doložiť:
  • Návrh na prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
  • Správu zo psychologického, prípadne špeciálno-pedagogického vyšetrenia.

   

   

  Prerokované na pedagogickej rade dňa 28.4.2020 / Per-rollam/

   

  V Šahách 28.4.2020

   

                                                                                                PaedDr. Agnesa Pataiová, PhD.

                                                                                                          riaditeľka OUI

   

   

 • ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY 2019/2020

  https://www.minedu.sk/rozhodnutie-o-terminoch-a-organizacii-absolventskej-skusky-zaverecnej-skusky-zaverecnej-pomaturitnej-skusky-a-celkoveho-zhodnotenia-manualnych-zrucnosti-v-case-mimoriadnej-situacie-v-skolskom-roku-20192020-23-4-2020/

 • Informácia pre uchádzačov o štúdium na našej škole !!!

  Na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2020/10610:1-A1030 z 26. marca 2020: 

   

  • prihlášky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2020/2021 sa budú podávať riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020

   

  • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nebude vyžadovať

   

  • riaditelia základných škôl odošlú prihlášky na vzdelávanie na strednej škole na školský rok 2020/2021 na príslušné stredné školy do 21. mája 2020

   

  • prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to najskôr dva týždne od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania

   

  • prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa uskutočnia najskôr 23. júna 2020 a najneskôr do 30. júna 2020.

   

  Bližšie informácie aktuálne zverejníme.

 • A koronavírus terjedését illető útmutatás!

  A Szlovák Köztársaság oktatásügyi, tudományos, kutatási és sportminisztérium válságstábja döntése alapján 2020 március 12.-től további értesítésig a minisztérium adminisztratív terein látogatások szigorú tilalma áll érvényben. A tilalom az iktatóra is vonatkozik, de a feladások benyújtása elektronikus formában is lehetséges.     A www.ucimenadialku.sk weboldal, amely 2020 március 25.-től elérhető, több kormányon kívüli szervezet és az oktatásügyi minisztérium együttműködése eredményeként jött létre. A rendkívüli állapot miatt megszakított tanítás idejében ez a honlap hivatalos kommunikációs eszközként szolgál. Áttekintést kínál a távoktatás lehetőségeiről, elsősorban szlovák és cseh nyelven, valamint tanácsokat és javaslatokat iskolák, tanárok, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak, tanácsadó intézmények és szülők számára.     A lakosság számára 2020 március 26.-tól áll rendelkezésre az oktatásügyi tárca call centere. Munkanapokon 8:00-tól 16:00-ig nyújtanak szakemberek tanácsadást és válaszokat az oktatásügy helyzetével kapcsolatos kérdésekre a 0800 138 033 ingyenes telefonszámon vagy a helpdesk@iedu.sk e-mail címen.

 • Usmernenie na hodnotenie žiakov stredných škôl zo 6. apríla 2020

 • Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl zo 6. apríla 2020

 • Odporúčania a praktické rady CŠPP pre ZŠ !

 • Vzhľadom na núdzový stav a uzavretie škôl poskytujeme výučbu zadarmo do konca školského roka na

 • Poradenské call centrum Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

 • !

  Riaditeľstvo školy svojim učiteľom odporúča sledovať  stránky https://vudpap.sk/  a https://www.ucimenadialku.sk/

  Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie zverejnil na svojom webovom sídle https://vudpap.sk/ viaceré metodické materiály, ktoré sú určené učiteľom, školským špeciálnym pedagógom a sociálnym pedagógom, školským psychológom, asistentom učiteľa, ale aj rodičom a žiakom, napr.:

   

  1. Zásady komunikácie učiteľ – rodič – žiak pri domácom vzdelávaní v mimoriadnej situácii
  2. WELCOME: APLIKÁCIA PRE RODIČOV I PEDAGÓGOV
  3. O videohrách vo vzdelávaní
  4. Metodické odporúčania pre pedagogických a odborných zamestnancov, pracujúcich na školách v systéme poradenstva a prevencie
  5. Nové usmernenia pre CPPaP a CŠPP v období koronavírusu
  6. 11 dobrých rád pre rodičov, ktorí svoje deti musia v týchto náročných dňoch učiť doma

   

 • Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.

  Rozhodnutie je zverejnené na webovom sídle ministerstva .  https://www.minedu.sk/data/att/16003.pdf 

 • Vyplácanie štipendií!!!

  Vyplácanie štipendií v čase prerušenia denného štúdia na školách bude zabezpečené poštovou poukážkou na adresu trvalého bydliska žiaka, alebo na účet zákonného zástupcu žiaka alebo žiaka (vek 18. rokov) s deklarovaným účtovným dokladom podľa § 10 zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

 • Učíme sa doma!

  https://www.ucimenadialku.sk/

 • Možnosti dištančného vzdelávania pre školy!

   Prerušenie vyučovania v školách v rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu si vyžiadalo v oveľa vyššej miere ako doposiaľ využívanie dištančných foriem vzdelávania. Riaditelia počas tohto výnimočného režimu zabezpečujú podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy. Je na riaditeľovi školy, aby určil formu zadania domácich úloh.​ Konkrétne zadania, domáce úlohy a pod. sú v kompetencii učiteľa. Podľa najnovšieho výskumu CVTI SR, ktorý bol zverejnený v roku 2020 a týka sa používania internetu v domácom prostredí, má až 96,6 % žiakov zabezpečený prístup k internetu v domácom prostredí a 93,6 % žiakov mobilný telefón s internetom, ktorý využíva. S cieľom pomôcť školám zvládnuť súčasnú situáciu prinášame prehľad možností dištančného vzdelávania, ktoré sú aktuálne dostupné v rámci rezortu školstva.

  Centrálne úložisko digitálneho edukačného obsahu „Viki“

       V rámci podpory interaktívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách ministerstvo školstva spustilo 1. februára 2020 do ostrej prevádzky portál Centrálneho úložiska digitálneho edukačného obsahu s názvom „Viki“ (https://viki.iedu.sk/resources/browser/verejne).

       Portál v súčasnosti obsahuje verejne dostupný edukačný obsah pre materské školy (vrátane obsahu v maďarčine a v angličtine), obsah pre základné školy, a to v prírodovedných predmetoch, ako sú matematika, prírodoveda, biológia, chémia, fyzika, v oblastiach finančnej gramotnosti, environmentálnej výchovy, pre stredné školy v oblasti elektrotechniky a podobne.

       V týchto dňoch sa taktiež vyriešilo sprístupnenie vzdelávacích materiálov pre stredné odborné školy, ktoré vznikli v rámci NP Rozvoj stredného odborného vzdelávania. Ide o viac ako 60-tisíc krátkych videí a ukážok, ktoré sú momentálne dostupné celej verejnosti (učitelia, žiaci, rodičia) bez nutnosti prihlásenia.

  Planéta vedomostí

       Vzdelávací portál Planéta vedomostí (http://planetavedomosti.iedu.sk) predstavuje komplexný nástroj pre školy a ich učiteľov, ktorý slúži na prípravu výučbových materiálov, na prácu so žiakmi počas vyučovacej hodiny a následne na kontrolu domácich úloh vypracovaných žiakmi.

       V súčasnosti obsahuje viac ako 30 000 vzdelávacích materiálov z matematiky, fyziky, chémie, biológie a prírodovedy. Vzdelávacie materiály tvorí multimediálne spracovaný obsah vo forme videí, animácií, simulácií, prezentácií, ilustrácií, 3D modelov, obrázkov, fotografií, interaktívnych cvičení a lekcií. Materiály na portáli sú sprístupnené podľa predmetov a úrovní, a taktiež podľa tematických celkov definovaných Štátnym vzdelávacím programom.

       Okrem prírodovedných predmetov nájdu učitelia a žiaci na portáli aj vzdelávacie materiály z anglického jazyka a jazykov národnostných menšín (maďarského, rusínskeho a rómskeho), ktoré vznikli v rámci projektu IKATIKA.

  IT Akadémia

       Obsah a vzdelávacie nástroje vytvorené v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie (www.itakademia.sk) budú od 18. marca 2020 v súvislosti           s aktuálnou situáciou sprístupnené bez akýchkoľvek obmedzení. Ide predovšetkým                 o inovatívne metodiky z informatiky, matematiky, fyziky, chémie, biológie, geografie            a vybraných predmetov zameraných na IKT pre všetky základné a stredné školy na Slovensku. Cieľom je pomôcť učiteľom organizovať vzdelávanie žiakov na diaľku aj s využitím učebných materiálov vytvorených v rámci projektu. Prostredníctvom web stránky projektu tak budú:

  - zverejňované inovatívne metodiky spolu s pracovnými listami a digitálnymi nástrojmi, ktoré sú využiteľné pre domáce zadania žiakov,

  - realizované webináre (online workshopy) pre učiteľov jednotlivých predmetov zamerané na konzultácie k využívaniu inovatívnych metodík, na odporúčania pre online vzdelávanie, na výmenu skúseností pri využívaní vhodných technológií a

  - bude sprístupnený archív popularizačných aktivít pre žiakov – prednášok z IT čajovní, Nobelovských prednášok, a pod.

  E-test

       Učitelia majú stále k dispozícii aj systém elektronického testovania http://www.etest.sk /. Na to, aby mohli mať žiaci prístupné testy cez tento systém, môžu učitelia využiť modul tzv. učiteľského testovania. V rámci neho majú k dispozícii už hotové úlohy a testy z Banky úloh a testov, prípadne si z úloh môžu zostaviť vlastný test podľa svojich pedagogických požiadaviek a cieľov.

       Učiteľ potrebuje funkčný PC, resp. notebook s prístupom na internet. Môže vytvárať vlastné úlohy, resp. testy, ale môže tiež využiť existujúcu banku úloh e-Testu. Žiaci vedia do systému pristupovať tiež aj z domu, ak majú funkčný PC, notebook alebo tablet s prístupom na internet.

  Príprava na externé testovania

       Riaditeľom škôl odporúčame, aby zabezpečili pre svojich žiakov podmienky pre samoštúdium v rámci prípravy na Testovanie 9, resp. na maturitnú skúšku.

       Žiakom odporúčame pri domácej príprave využiť testy z predchádzajúcich ročníkov, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania.

  - Testovanie 9 - https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9/roky/2018-2019

  - Maturita - https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita/roky/2018-2019

  Ponuky od IT firiem

     Prehľad ponúk IT firiem, ktoré sa rozhodli pomôcť v súčasnej situácii aj so zabezpečením dištančného vzdelávania, nájdete na tejto stránke - https://www.slovensko.sk/sk/it-firmy-pomozte-slovensku .

 • Dôležitý oznam!!

  Školy na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva ostanú uzavreté až do odvolania.

  O nástupe do školy Vás budeme informovať na základe rozhodnutia štátu.

   

  PaedDr.Agnesa Pataiová, PhD., riaditeľka školy

 • Ako psychicky zvládať túto mimoriadne záťažovú situáciu? Poradia odborníci...

  V súvislosti s ochorením COVID-19 a núdzovými opatreniami, ktoré majú dopad na každodenný život, prichádza Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) s e-mailovou aj telefonickou podporou pre rodičov, ale aj pedagógov.

   Prostredníctvom nej chce pomôcť všetkým, ktorí sa ocitli v kríze a majú otázky ohľadom psychického zvládania tejto záťažovej situácie. Odborníci ústavu v týchto dňoch poskytujú podporu pri krízovej intervencii a radia, ako aktuálnu situáciu vysvetliť nielen intaktným (zdravým) deťom, ale aj s deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami či zdravotným znevýhodnením.

   

  Zelená linka VÚDPaP: 0800 864 833 (od 9:00-18:00)

  Telefonická Linka podpory: 02 4488 1649 (od 9:30 do 14:30 hod.)

  Email: koronavirus@vudpap.sk (nonstop)

   

 • COVID-19 Čo robiť, ak ste chorý...

strana:

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola internátna - Bentlakásos Összevont Iskola
  F. Rákócziho II, 1, Šahy -Špeciálna základná škola
  Kapitúlska 15, Šahy - Odborné učilište internátne
  F. Rákócziho II, 1, Šahy -Špeciálna materská škola
  F. Rákócziho II, 1, Šahy - CŠPP
  Kapitúlska 15, Šahy - Školský internát
  F. Rákócziho II, 1, Šahy - jedáleň školy
 • Riaditeľka školy: PaedDr.Agnesa Pataiová, PhD.
  Zástupca ŠZŠI: Ing.Marta Gregorová
  Zástupca OUI: Mgr.Peter Petrezsil
  Vedúca CŠPP: PaedDr.Emese Somogyi

  036 / 741 11 34 -riaditeľstvo školy
  036 / 741 11 35 - sekretariát

Fotogaléria