Navigácia

 • K začiatku školského roka!

  Milí žiaci a rodičia,

  blíži sa začiatok školského roka, ktorý nám opäť komplikuje aj korona vírus. Vyučovanie v škole, stravovanie v školskej jedálni ( od 3.9.2021 ) i pobyt v školskom internáte ( od 1.9.2021 od 15,40 ) musí byť v súlade so Školským semaforom, ktorý zostavilo ministerstvo školstva a ktorý vychádza z odporúčaní hygienikov.

  Vo štvrtok 02. 09. 2021 žiaci prichádzajú na 07.45 h. Pri vstupe do areálu dodržujte medzi sebou odstup. Pri vstupe do areálu pri vrátnici vás najprv čaká vstupný filter, kde vám skontrolujeme rúška (každý musí mať aj rezervné) a zmeriame teplotu.

  Čakáme Vás😉😊

 • Záujem o antigénové samotesty!

  V súvislosti so začatím nového školského roka 2021/2022 v záujme zabezpečenia ochrany života a zdravia na školách počas pandémie COVID-19 sú pre žiakov základných a stredných škôl a špeciálnych škôl, ktorí prejavia záujem, k dispozícii antigénové samotesty na domáce použitie. Možnosť bezplatného antigénového samotestovania v domácom prostredí môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní a aj tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19.

  Záujem o antigénové samotesty na domáce použitie pre žiakov našej školy nám oznámte prostredníctvom webového sídla našej školy https://ssisahy.edupage.org (kliknutím na Napíšte nám ) alebo mailom na adresu szsiasmsisahy@nextra.sk, a to do 26. 08. 2021 do 10.00 hod.

 • 🙏🙏🙏

  Do fotogalérie bol pridaný nový album 🙏🙏🙏.

 • ❤️❤️❤️

  Do fotogalérie bol pridaný nový album ❤️❤️❤️.

 • 🧡🧡🧡

  Do fotogalérie bol pridaný nový album 🧡🧡🧡.

 • :-)

  Do fotogalérie bol pridaný nový album :-).

 • Záverečné skúšky šk.rok 2020/2021!

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Záverečné skúšky šk.rok 2020/2021!.

 • Učni naši💇‍♀️💇‍♂️

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Učni naši💇‍♀️💇‍♂️.

 • Naši šikovní žiaci👏👏👏❤❤❤

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Naši šikovní žiaci👏👏👏❤❤❤.

 • ZÁPIS DETÍ DO ŠPECIÁLNEJ MATERSKEJ ŠKOLY na školský rok 2020/2021!

  Zápis detí do špeciálnej materskej školy bude prebiehať od 20. apríla 2021 do 1.5.2021 až do naplnenia kapacity ŠMŠ. Zápis sa bude uskutočňovať bez prítomnosti dieťaťa.

  Postup pri zápise žiaka do špeciálnej materskej školy:


  Zákonný zástupca dieťaťa zašle na adresu školy nasledovné dokumenty:

  1. žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
   údaje vypíše iba rodič, potvrdenie od všeobecného lekára bude doložené dodatočne
  2. súhlas so spracúvaní osobných údajov 
   - správy z psychologického a špeciálno-pedagogického vyšetrenia CPPPaP/CŠPP ak nimi rodič disponuje, ak ich nemá k dispozícii doloží ich dodatočne po absolvovaní vyšetrení (do štyroch týždňov od zápisu)
  3. správy z odborného vyšetrenia týkajúce sa zdravotného znevýhodnenia dieťaťa
  4. v prípade, že rodič zatiaľ nemá správy z daných vyšetrení, doručiť krátku charakteristiku dieťaťa, kde rodič uvedie druh zdravotného znevýhodnenia a doloží ich dodatočne po absolvovaní vyšetrení (do štyroch týždňov od zápisu).

   

  Adresa školy na zaslanie dokumentov:
              Spojená škola internátna

              II.F. Rákócziho 1   
              936 01 Šahy

   

  Prípadne možné poslať podpísané a naskenované dokumenty e-mailom na szsiasmsi@nextra.sk.

 • Návrat žiakov a študentov do školy od 8.3.2021!

  Vážení rodičia,

  otvárame prezenčné vyučovanie od 8.3.2021!

   

  PaedDr.Agnesa Pataiová, PhD. - riaditeľka školy

   

   

 • Pokyny pre žiakov, rodičov a zamestnancov školy k 8.2.2021!!

 • Návrat do škôl 2021 aktualizovaný k 1. 2. 2021

 • Termíny !!!

  Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole (ďalej len „prihláška“) zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom riaditeľovi základnej školy je pre všetky odbory vzdelávania do 8. apríla 2021!!

  Termín na odoslanie prihlášok riaditeľom základnej školy na strednú školu je pre všetky odbory vzdelávania do

  16. apríla 2021!

   

 • Rozhodnutie ministra z 26. 1. 2021 k termínom a podmienkam prijatia na štúdium na SŠ !

 • K R I T É R I Á  prijatia uchádzačov do Odborného učilišťa internátneho v Šahách v šk.roku 2021/2022 !👍K R I T É R I U M O K a 2021/2022 - es tanévre jelentkező diákok számára!

 • Milí deviataci!

   Milí žiaci, ešte nie ste rozhodnutí kam pôjdete po základnej škole? ... Dovoľujeme si Vás informovať o možnostiach štúdia na OUI v Šahách!

 • Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre školy k vydávaniu výpisov hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021

  Výpis hodnotenia za prvý polrok školského roka 2020/2021 sa vydáva na základe žiadosti plnoletého žiaka, zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. Ak zákonný zástupca alebo plnoletý žiak písomne požiada o vydanie vysvedčenia za 1. polrok, škola ho vydá v termíne, ktorý určila pedagogická rada na základe rozhodnutia ministra č. 2021/9113:1- A1810 zo dňa 4.1.2021.

  Pripomíname ustanovenie zákona 245/2008 Z.z. v §55 ods. 10:Tento výpis nie je verejnou listinou. Žiadateľovi sa doručí na základe dohody doporučene poštou alebo osobne v dobe návratu žiakov do škôl.

  Zasielať výpis hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021 prostredníctvom obyčajných mailov neodporúčame, nakoľko ide o osobné údaje žiakov.

  Bratislava 19.1.2021

 • Upozornenie!

  Dištančné vzdelávanie pokračuje aj budúci týždeň!!

strana:

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola internátna - Bentlakásos Összevont Iskola
  F. Rákócziho II, 1, Šahy -Špeciálna základná škola
  Kapitúlska 15, Šahy - Odborné učilište internátne
  F. Rákócziho II, 1, Šahy -Špeciálna materská škola
  F. Rákócziho II, 1, Šahy - CŠPP
  Kapitúlska 15, Šahy - Školský internát
  F. Rákócziho II, 1, Šahy - jedáleň školy
 • Riaditeľka školy: PaedDr.Agnesa Pataiová, PhD.
  Zástupca ŠZŠI: Ing.Marta Gregorová
  Zástupca OUI: Mgr.Peter Petrezsil
  Poverená vedúca CŠPP: Mgr.Anikó Kovács
  036 / 741 11 35 -sekretariát školy

Fotogaléria