Navigácia

 • ZÁPIS DETÍ DO ŠPECIÁLNEJ MATERSKEJ ŠKOLY na školský rok 2020/2021!

  Zápis detí do špeciálnej materskej školy bude prebiehať od 20. apríla 2021 do 1.5.2021 až do naplnenia kapacity ŠMŠ. Zápis sa bude uskutočňovať bez prítomnosti dieťaťa.

  Postup pri zápise žiaka do špeciálnej materskej školy:


  Zákonný zástupca dieťaťa zašle na adresu školy nasledovné dokumenty:

  1. žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
   údaje vypíše iba rodič, potvrdenie od všeobecného lekára bude doložené dodatočne
  2. súhlas so spracúvaní osobných údajov 
   - správy z psychologického a špeciálno-pedagogického vyšetrenia CPPPaP/CŠPP ak nimi rodič disponuje, ak ich nemá k dispozícii doloží ich dodatočne po absolvovaní vyšetrení (do štyroch týždňov od zápisu)
  3. správy z odborného vyšetrenia týkajúce sa zdravotného znevýhodnenia dieťaťa
  4. v prípade, že rodič zatiaľ nemá správy z daných vyšetrení, doručiť krátku charakteristiku dieťaťa, kde rodič uvedie druh zdravotného znevýhodnenia a doloží ich dodatočne po absolvovaní vyšetrení (do štyroch týždňov od zápisu).

   

  Adresa školy na zaslanie dokumentov:
              Spojená škola internátna

              II.F. Rákócziho 1   
              936 01 Šahy

   

  Prípadne možné poslať podpísané a naskenované dokumenty e-mailom na szsiasmsi@nextra.sk.

 • Návrat žiakov a študentov do školy od 8.3.2021!

  Vážení rodičia,

  otvárame prezenčné vyučovanie od 8.3.2021!

   

  PaedDr.Agnesa Pataiová, PhD. - riaditeľka školy

   

   

 • Pokyny pre žiakov, rodičov a zamestnancov školy k 8.2.2021!!

 • Návrat do škôl 2021 aktualizovaný k 1. 2. 2021

 • Termíny !!!

  Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole (ďalej len „prihláška“) zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom riaditeľovi základnej školy je pre všetky odbory vzdelávania do 8. apríla 2021!!

  Termín na odoslanie prihlášok riaditeľom základnej školy na strednú školu je pre všetky odbory vzdelávania do

  16. apríla 2021!

   

 • Rozhodnutie ministra z 26. 1. 2021 k termínom a podmienkam prijatia na štúdium na SŠ !

 • K R I T É R I Á  prijatia uchádzačov do Odborného učilišťa internátneho v Šahách v šk.roku 2021/2022 !👍K R I T É R I U M O K a 2021/2022 - es tanévre jelentkező diákok számára!

 • Milí deviataci!

   Milí žiaci, ešte nie ste rozhodnutí kam pôjdete po základnej škole? ... Dovoľujeme si Vás informovať o možnostiach štúdia na OUI v Šahách!

 • Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre školy k vydávaniu výpisov hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021

  Výpis hodnotenia za prvý polrok školského roka 2020/2021 sa vydáva na základe žiadosti plnoletého žiaka, zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. Ak zákonný zástupca alebo plnoletý žiak písomne požiada o vydanie vysvedčenia za 1. polrok, škola ho vydá v termíne, ktorý určila pedagogická rada na základe rozhodnutia ministra č. 2021/9113:1- A1810 zo dňa 4.1.2021.

  Pripomíname ustanovenie zákona 245/2008 Z.z. v §55 ods. 10:Tento výpis nie je verejnou listinou. Žiadateľovi sa doručí na základe dohody doporučene poštou alebo osobne v dobe návratu žiakov do škôl.

  Zasielať výpis hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021 prostredníctvom obyčajných mailov neodporúčame, nakoľko ide o osobné údaje žiakov.

  Bratislava 19.1.2021

 • Upozornenie!

  Dištančné vzdelávanie pokračuje aj budúci týždeň!!

 • 👩‍🏭

  Stimulačné aktivity pre školákov - aj počas pandémie ... Pracovné listy pre deti so ŠVVP...

 • Upozornenie!

  V dôsledku kritickej pandemickej situácie spôsobenej ochorením COVID-19 je možný nástup zamestnancov, ktorí nevykonávajú home office do práce od 11.01.2021 len s negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní.

  Ďakujem!                                                                               PaedDr.Agnesa Pataiová, PhD. -   riaditeľka školy

 • Oznámenie!

  Riaditeľstvo Centra špeciálno – pedagogického poradenstva v Šahách oznamuje klientom, že od 11.1.2021 môžete nás kontaktovať a konzultovať telefonicky ( 0902 / 36 54 77 ), alebo mailom              

  ( csppsahy@gmail.com)  -  ale vyšetrenia, terapie a zároveň aj osobné konzultácie fyzicky budú prebiehať len od 18.1.2021.

  Vstup do poradenského zariadenia bude povolené len s negatívnym testom ( potvrdenie, certifikát ) na ochorenie COVID – 19 nie starším ako sedem dní. Preukázať musí aj  dieťa / klient poradne aj zákonný zástupca dieťaťa / klienta.

   

  riaditeľstvo CŠPP Šahy

   

 • Upozornenie!

   

  Od 11.1.2021 do 18.1.2021 bude prebiehať distančné vzdelávanie aj na našej škole! Učebné texty od svojich vyučujúcich k jednotlivým predmetom nájdete opäť na stránke školy, na lište vľavo  a samozrejme vyučovania prostredníctvom elektronických médií (edupage.org, messenger, viber, whatsapp a pod.)

   

  Milý žiaci a rodičia...triedny učitelia sa Vám ozývajú..! 

   

  https://www.minedu.sk/minister-skolstva-b-groehling-mame-plan-na-navrat-deti-do-skol-ten-vsak-zavisi-od-aktualnej-situacie/

   

 • Vianočné prázdniny

  Minister školstva svojím rozhodnutím zo dňa 11. 12. 2020 predĺžil z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie vianočné prázdniny - začínajú v pondelok 21. 12. 2020 a končia v piatok 08. 01. 2021

  Aj v piatok 18. 12. 2020 dochádza ku zmene - žiaci končia vyučovanie po 4. vyučovacej hodine, t. j. o 11.20 h, idú na obed a domov, resp. na školský internát, ktorý by mali žiaci opustiť najneskôr o 15.00 h

   

  riaditeľka školy

 • 💕

 • Prezenčné vzdelávanie v OUI !

  Milí rodičia, žiaci a pedagógovia,

  oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy výskumu a športu číslo 2020/18259:2-A1810, s účinnosťou od 16. novembra 2020 sa obnovuje školské vyučovanie v stredných špeciálnych školách, v odborných učilištiach a praktických školách. Pre tieto stredné školy sa zároveň obnovuje semaforový systém odporúčaní v troch úrovniach (viď. zelená fáza, oranžová fáza, červená fáza). Organizácia vyučovania v našej škole bude nasledovne:   

  17.11.2020 budú mať žiaci i všetci zamestnanci školy voľno (štátny sviatok), 

  18.11.2020 je nástup na vyučovanie podľa rozvrhu, pri dodržaní bezpečnostných opatrení  R-O-R. 

  (príchod žiakov do internátu bude možné už v utorok 17.11. od 15.30)

  Milí žiaci, nezabudnite priniesť so sebou do školy aj vyplnené tlačivo o bezinfekčnosti, podpísané zákonným zástupcom.

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                  PaedDr.Agnesa Pataiová, PhD.

  riaditeľka školy

strana:

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola internátna - Bentlakásos Összevont Iskola
  F. Rákócziho II, 1, Šahy -Špeciálna základná škola
  Kapitúlska 15, Šahy - Odborné učilište internátne
  F. Rákócziho II, 1, Šahy -Špeciálna materská škola
  F. Rákócziho II, 1, Šahy - CŠPP
  Kapitúlska 15, Šahy - Školský internát
  F. Rákócziho II, 1, Šahy - jedáleň školy
 • Riaditeľka školy: PaedDr.Agnesa Pataiová, PhD.
  Zástupca ŠZŠI: Ing.Marta Gregorová
  Zástupca OUI: Mgr.Peter Petrezsil
  Poverená vedúca CŠPP: Mgr.Anikó Kovács
  036 / 741 11 35 -sekretariát školy

Fotogaléria