Navigácia

 • Vyplácanie štipendií!!!

  Vyplácanie štipendií v čase prerušenia denného štúdia na školách bude zabezpečené poštovou poukážkou na adresu trvalého bydliska žiaka, alebo na účet zákonného zástupcu žiaka alebo žiaka (vek 18. rokov) s deklarovaným účtovným dokladom podľa § 10 zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

 • Učíme sa doma!

  https://www.ucimenadialku.sk/

 • Možnosti dištančného vzdelávania pre školy!

   Prerušenie vyučovania v školách v rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu si vyžiadalo v oveľa vyššej miere ako doposiaľ využívanie dištančných foriem vzdelávania. Riaditelia počas tohto výnimočného režimu zabezpečujú podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy. Je na riaditeľovi školy, aby určil formu zadania domácich úloh.​ Konkrétne zadania, domáce úlohy a pod. sú v kompetencii učiteľa. Podľa najnovšieho výskumu CVTI SR, ktorý bol zverejnený v roku 2020 a týka sa používania internetu v domácom prostredí, má až 96,6 % žiakov zabezpečený prístup k internetu v domácom prostredí a 93,6 % žiakov mobilný telefón s internetom, ktorý využíva. S cieľom pomôcť školám zvládnuť súčasnú situáciu prinášame prehľad možností dištančného vzdelávania, ktoré sú aktuálne dostupné v rámci rezortu školstva.

  Centrálne úložisko digitálneho edukačného obsahu „Viki“

       V rámci podpory interaktívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách ministerstvo školstva spustilo 1. februára 2020 do ostrej prevádzky portál Centrálneho úložiska digitálneho edukačného obsahu s názvom „Viki“ (https://viki.iedu.sk/resources/browser/verejne).

       Portál v súčasnosti obsahuje verejne dostupný edukačný obsah pre materské školy (vrátane obsahu v maďarčine a v angličtine), obsah pre základné školy, a to v prírodovedných predmetoch, ako sú matematika, prírodoveda, biológia, chémia, fyzika, v oblastiach finančnej gramotnosti, environmentálnej výchovy, pre stredné školy v oblasti elektrotechniky a podobne.

       V týchto dňoch sa taktiež vyriešilo sprístupnenie vzdelávacích materiálov pre stredné odborné školy, ktoré vznikli v rámci NP Rozvoj stredného odborného vzdelávania. Ide o viac ako 60-tisíc krátkych videí a ukážok, ktoré sú momentálne dostupné celej verejnosti (učitelia, žiaci, rodičia) bez nutnosti prihlásenia.

  Planéta vedomostí

       Vzdelávací portál Planéta vedomostí (http://planetavedomosti.iedu.sk) predstavuje komplexný nástroj pre školy a ich učiteľov, ktorý slúži na prípravu výučbových materiálov, na prácu so žiakmi počas vyučovacej hodiny a následne na kontrolu domácich úloh vypracovaných žiakmi.

       V súčasnosti obsahuje viac ako 30 000 vzdelávacích materiálov z matematiky, fyziky, chémie, biológie a prírodovedy. Vzdelávacie materiály tvorí multimediálne spracovaný obsah vo forme videí, animácií, simulácií, prezentácií, ilustrácií, 3D modelov, obrázkov, fotografií, interaktívnych cvičení a lekcií. Materiály na portáli sú sprístupnené podľa predmetov a úrovní, a taktiež podľa tematických celkov definovaných Štátnym vzdelávacím programom.

       Okrem prírodovedných predmetov nájdu učitelia a žiaci na portáli aj vzdelávacie materiály z anglického jazyka a jazykov národnostných menšín (maďarského, rusínskeho a rómskeho), ktoré vznikli v rámci projektu IKATIKA.

  IT Akadémia

       Obsah a vzdelávacie nástroje vytvorené v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie (www.itakademia.sk) budú od 18. marca 2020 v súvislosti           s aktuálnou situáciou sprístupnené bez akýchkoľvek obmedzení. Ide predovšetkým                 o inovatívne metodiky z informatiky, matematiky, fyziky, chémie, biológie, geografie            a vybraných predmetov zameraných na IKT pre všetky základné a stredné školy na Slovensku. Cieľom je pomôcť učiteľom organizovať vzdelávanie žiakov na diaľku aj s využitím učebných materiálov vytvorených v rámci projektu. Prostredníctvom web stránky projektu tak budú:

  - zverejňované inovatívne metodiky spolu s pracovnými listami a digitálnymi nástrojmi, ktoré sú využiteľné pre domáce zadania žiakov,

  - realizované webináre (online workshopy) pre učiteľov jednotlivých predmetov zamerané na konzultácie k využívaniu inovatívnych metodík, na odporúčania pre online vzdelávanie, na výmenu skúseností pri využívaní vhodných technológií a

  - bude sprístupnený archív popularizačných aktivít pre žiakov – prednášok z IT čajovní, Nobelovských prednášok, a pod.

  E-test

       Učitelia majú stále k dispozícii aj systém elektronického testovania http://www.etest.sk /. Na to, aby mohli mať žiaci prístupné testy cez tento systém, môžu učitelia využiť modul tzv. učiteľského testovania. V rámci neho majú k dispozícii už hotové úlohy a testy z Banky úloh a testov, prípadne si z úloh môžu zostaviť vlastný test podľa svojich pedagogických požiadaviek a cieľov.

       Učiteľ potrebuje funkčný PC, resp. notebook s prístupom na internet. Môže vytvárať vlastné úlohy, resp. testy, ale môže tiež využiť existujúcu banku úloh e-Testu. Žiaci vedia do systému pristupovať tiež aj z domu, ak majú funkčný PC, notebook alebo tablet s prístupom na internet.

  Príprava na externé testovania

       Riaditeľom škôl odporúčame, aby zabezpečili pre svojich žiakov podmienky pre samoštúdium v rámci prípravy na Testovanie 9, resp. na maturitnú skúšku.

       Žiakom odporúčame pri domácej príprave využiť testy z predchádzajúcich ročníkov, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania.

  - Testovanie 9 - https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9/roky/2018-2019

  - Maturita - https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita/roky/2018-2019

  Ponuky od IT firiem

     Prehľad ponúk IT firiem, ktoré sa rozhodli pomôcť v súčasnej situácii aj so zabezpečením dištančného vzdelávania, nájdete na tejto stránke - https://www.slovensko.sk/sk/it-firmy-pomozte-slovensku .

 • Dôležitý oznam!!

  Školy na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva ostanú uzavreté až do odvolania.

  O nástupe do školy Vás budeme informovať na základe rozhodnutia štátu.

   

  PaedDr.Agnesa Pataiová, PhD., riaditeľka školy

 • Ako psychicky zvládať túto mimoriadne záťažovú situáciu? Poradia odborníci...

  V súvislosti s ochorením COVID-19 a núdzovými opatreniami, ktoré majú dopad na každodenný život, prichádza Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) s e-mailovou aj telefonickou podporou pre rodičov, ale aj pedagógov.

   Prostredníctvom nej chce pomôcť všetkým, ktorí sa ocitli v kríze a majú otázky ohľadom psychického zvládania tejto záťažovej situácie. Odborníci ústavu v týchto dňoch poskytujú podporu pri krízovej intervencii a radia, ako aktuálnu situáciu vysvetliť nielen intaktným (zdravým) deťom, ale aj s deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami či zdravotným znevýhodnením.

   

  Zelená linka VÚDPaP: 0800 864 833 (od 9:00-18:00)

  Telefonická Linka podpory: 02 4488 1649 (od 9:30 do 14:30 hod.)

  Email: koronavirus@vudpap.sk (nonstop)

   

 • COVID-19 Čo robiť, ak ste chorý...

 • Usmernenie!!!

   Ministerstvo školstva vydalo usmernenie v súvislosti so šírením koronavírusu!

   V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 6. 3. 2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal viaceré nové opatrenia a zákazy. Na základe uvedených prijatých opatrení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva 2. usmernenie k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy v tomto znení:

  RUŠIA SA:1. s okamžitou platnosťou všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov a študentov do zahraničia,2. návštevy v reedukačných výchovných zariadeniach až do odvolania.

  Dôrazne sa neodporúča cestovať do krajín, kde sa koronavírus objavil - hlavne do Talianska.

       MŠVVaŠ nemá možnosť vylúčiť z vyučovania v rámci povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí neprejavujú príznaky ochorenia len z dôvodu, že boli na pobyte v oblastiach postihnutých výskytom koronavírusu, je potrebné riadiť sa pokynmi hlavného hygienika, regionálneho úradu verejného zdravotníctva, resp. Úradu verejného zdravotníctva.     MŠVVaŠ zároveň chápe obavy rodičov a detí z koronavírusu, a preto DÔRAZNE apeluje na rodičov, pokiaľ sa ich deti vrátili z oblastí, kde sa koronavírus objavil, aby sami zvážili ich 14-dňovú domácu izoláciu.     Ak sa osoby, ktoré sa zdržiavali v oblastiach, kde sa koronavírus objavil, rozhodnú nerešpektovať odporúčanie ostať doma a zamestnávateľ, resp. zriaďovateľ má obavy z možného rozširovania koronavírusu, má možnosť svoje kroky konzultovať s regionálnym úradom verejného zdravotníctva, resp. s Úradom verejného zdravotníctva.     Pre materské školy odporúčame prijať po konzultácii so zriaďovateľom rovnaké opatrenia týkajúce sa zaraďovania chorých detí do kolektívu. V tomto prípade taktiež DÔRAZNE apelujeme na zodpovednosť rodičov voči ostatným deťom.     Naďalej platí, že v prípade, ak sa žiaci, učitelia, zamestnanci škôl a školských zariadení a taktiež zamestnanci rezortu školstva vrátili z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.

       Naďalej trvale až do odvolania platia a musia sa dodržiavať nižšie uvedené odporúčania:

  - v prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia počas 14 dní od návratu symptómy spojené s ochorením spôsobeným koronavírusom, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, táto osoba musí ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,- v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,- v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe,- v prípade, že sa vyskytne podozrenie u žiaka bývajúceho na internáte, je potrebné postupovať obdobne.

       Pre materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, školské zariadenia, študentské domovy a internáty ministerstvo školstva odporúča dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia:- pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu,- nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,- pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,- vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

        Dôrazne žiadame zriaďovateľov a riaditeľov škôl:

  1. aby zabezpečili v školách teplú vodu,2. nedezinfikovali ruky deťom netradičnými dezinfekčnými prostriedkami (napríklad octom),3. denne prostredníctvom školských rozhlasov upozorňovali a vyzývali deti na prísne dodržiavanie vyššie uvedených všeobecne preventívnych ochranných opatrení,4. zabezpečili zvýšené hygienické opatrenia v sociálnych zariadeniach a v školských jedálňach.

       Odporúčanie pre športové zväzy a kluby ohľadom organizovania športových podujatí - na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu sa ruší ČSOB maratón v Bratislave.      MŠVVaŠ ďalej odporúča pri organizovaní športových podujatí:

  - realizovať tieto športové aktivity bez účasti divákov,- ak športové zväzy, obce resp. iné subjekty plánujú organizovať športové podujatie na verejných priestranstvách, zvážiť ich konanie,- pri organizovaní športových podujatí svoje postupy konzultovať so samosprávou, úradom verejného zdravotníctva (regionálnym hygienikom) a medzinárodnými športovými zväzmi,- ak sa športové podujatie bude organizovať, zvážiť účasť športovcov z krajín, kde sa koronavírus objavil.

  Call centrá:

  · Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682

  · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici - 0918 659 580

  · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075

  · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915

  · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave - 0905 903 053

  · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203

  · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841

  · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823

  · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812

 • Pohár primátora mesta Šahy 2020- voleybal- Gratulujeme nášmu užasnému tímu!!!!

 • Valentín na OUI...

  Do galérie Valentín na OUI... boli pridané fotografie.

 • Maškarný ples 2020

  Do galérie Maškarný ples 2020 boli pridané fotografie.

 • K R I T É R I Á prijatia uchádzačov do Odborného učilišťa internátneho ako organizačnej zložky Spojenej školy internátnej – Bentlakásos Összevont Iskola F. Rákocziho 1, Šahy-Ipolyság v školskom roku 2020/2021

 • Prijímacie skúšky pre školský rok 2020/2021 sa uskutočnia nasledovne: 1. kolo - 11. máj 2020 o 09 00 hod. - 14. máj 2020 o 09 00 hod. Žiaci, ktorí neuspejú po tomto termíne na prijímacích skúškach a neboli prijatí na žiadne učilište sa môžu zúčastniť prijímacích skúšok: 2. kolo - 16. júna 2020

 • Exkurzia v závode Zamperlla !

  Do galérie Exkurzia v závode Zamperlla ! boli pridané fotografie.

 • Gratulujeme Nikolasko :-)

  Do galérie Gratulujeme Nikolasko :-) boli pridané fotografie.

 • Naši šikovní ping-pongisti!

  Do galérie Naši šikovní ping-pongisti! boli pridané fotografie.

 • Mikuláš 2019

  Do galérie Mikuláš 2019 boli pridané fotografie.

 • Chcem sa poďakovať za svoju Dominiku. Sama by som to nedokázala..(mamička Jolana Bučková)

  Moja dcéra navštevuje školu pre integrované deti s rôznymi poruchami a diagnózami v Šahách. To, čo pre ňu - pre nás - urobili pani učiteľky, si nesmierne vážim.

  Na prvom stretnutí s jej pani učiteľkou, Margitkou Tothovou, som vravela, že moju dcéru je ťažko niečo naučiť, že napriek mojej snahe sa to "nedá". 

  Som vďačná za pani učiteľky mojej dcéry

  Pani Margitka sa usmiala a skonštatovala, že hoci to pôjde pomaly, pôjde to. Krok po kroku sa dievčatko niečo určite naučí..

  Boli to míľové kroky. Nielen dcéru, ale aj mňa naučila, ako s ňou doma pracovať. Bola som na hodinách a sledovala, ako to s Dominikou vie a čo na ňu "zaberá". S láskou, trpezlivosťou, každému dieťaťu rovnakým dielom.  Utiera im sople, odprevadí na toaletu a utiera im zadky bez nejakých predsudkov.

  Dominikin stav sa v škole zlepšil

  Erika Obuchová má na starosti autistické deti a ani si neviete predstaviť, čo jej práca obnáša. 

  Tieto učiteľky si zaslúžia pochvalu, medailu a uznanie. Robia aj to, čo nemusia.

  Naše deti často ľudia nazývajú - a poviem to rovno - debilmi. Boja sa ich reakcie a radšej ich izolujú. Na škole však máme dosť podujatí a vystúpení, hrajú divadlo, tancujú, rodičia vidia, že aj ich dieťa niečo dokáže. vydolujú z nich to najlepšie.

  Veľká vďaka aj pani riaditeľke Agnese Pataiovej a zástupkyni Marte Gregorovej. 

  Aj INÉ deti sa vedia VEĽA naučiť

  Moja dcéra nevedela nič uchopiť do ruky, nemala očný kontakt, vydávala len zvuky..viete, čo to pre mňa znamená, keď sa na mňa Dominika pozrie? Z očí do očí.Toto sú veci, ktoré rodičia takto postihnutých detí prežívajú veľmi silno.Nie sú samozrejmosťou. Trvá roky, kým sa niečo naučia.

  Preto všetkým učiteľkám a pedagógom, ktoré s týmito deťmi pracujú, ďakujem.

 • Exkurzia v závode West Metal s našimi budúcimi zváračmi!

 • Tekvicový festival! Gratulujeme organizátorom !

  Do galérie Tekvicový festival! Gratulujeme orgaizátorom ! boli pridané fotografie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola internátna - Bentlakásos Összevont Iskola
  F. Rákócziho II, 1, Šahy -Špeciálna základná škola
  Kapitúlska 15, Šahy - Odborné učilište internátne
  F. Rákócziho II, 1, Šahy -Špeciálna materská škola
  F. Rákócziho II, 1, Šahy - CŠPP
  Kapitúlska 15, Šahy - Školský internát
  F. Rákócziho II, 1, Šahy - jedáleň školy
 • Riaditeľka školy: PaedDr.Agnesa Pataiová, PhD.
  Zástupca ŠZŠI: Ing.Marta Gregorová
  Zástupca OUI: Mgr.Peter Petrezsil
  Vedúca CŠPP: PaedDr.Emese Somogyi

  036 / 741 11 34 -riaditeľstvo školy
  036 / 741 11 35 - sekretariát

Fotogaléria