Navigácia

 • 👩‍🏭

  Stimulačné aktivity pre školákov - aj počas pandémie ... Pracovné listy pre deti so ŠVVP...

 • Upozornenie!

  V dôsledku kritickej pandemickej situácie spôsobenej ochorením COVID-19 je možný nástup zamestnancov, ktorí nevykonávajú home office do práce od 11.01.2021 len s negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní.

  Ďakujem!                                                                               PaedDr.Agnesa Pataiová, PhD. -   riaditeľka školy

 • Oznámenie!

  Riaditeľstvo Centra špeciálno – pedagogického poradenstva v Šahách oznamuje klientom, že od 11.1.2021 môžete nás kontaktovať a konzultovať telefonicky ( 0902 / 36 54 77 ), alebo mailom              

  ( csppsahy@gmail.com)  -  ale vyšetrenia, terapie a zároveň aj osobné konzultácie fyzicky budú prebiehať len od 18.1.2021.

  Vstup do poradenského zariadenia bude povolené len s negatívnym testom ( potvrdenie, certifikát ) na ochorenie COVID – 19 nie starším ako sedem dní. Preukázať musí aj  dieťa / klient poradne aj zákonný zástupca dieťaťa / klienta.

   

  riaditeľstvo CŠPP Šahy

   

 • Upozornenie!

   

  Od 11.1.2021 do 18.1.2021 bude prebiehať distančné vzdelávanie aj na našej škole! Učebné texty od svojich vyučujúcich k jednotlivým predmetom nájdete opäť na stránke školy, na lište vľavo  a samozrejme vyučovania prostredníctvom elektronických médií (edupage.org, messenger, viber, whatsapp a pod.)

   

  Milý žiaci a rodičia...triedny učitelia sa Vám ozývajú..! 

   

  https://www.minedu.sk/minister-skolstva-b-groehling-mame-plan-na-navrat-deti-do-skol-ten-vsak-zavisi-od-aktualnej-situacie/

   

 • Vianočné prázdniny

  Minister školstva svojím rozhodnutím zo dňa 11. 12. 2020 predĺžil z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie vianočné prázdniny - začínajú v pondelok 21. 12. 2020 a končia v piatok 08. 01. 2021

  Aj v piatok 18. 12. 2020 dochádza ku zmene - žiaci končia vyučovanie po 4. vyučovacej hodine, t. j. o 11.20 h, idú na obed a domov, resp. na školský internát, ktorý by mali žiaci opustiť najneskôr o 15.00 h

   

  riaditeľka školy

 • 💕

 • Prezenčné vzdelávanie v OUI !

  Milí rodičia, žiaci a pedagógovia,

  oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy výskumu a športu číslo 2020/18259:2-A1810, s účinnosťou od 16. novembra 2020 sa obnovuje školské vyučovanie v stredných špeciálnych školách, v odborných učilištiach a praktických školách. Pre tieto stredné školy sa zároveň obnovuje semaforový systém odporúčaní v troch úrovniach (viď. zelená fáza, oranžová fáza, červená fáza). Organizácia vyučovania v našej škole bude nasledovne:   

  17.11.2020 budú mať žiaci i všetci zamestnanci školy voľno (štátny sviatok), 

  18.11.2020 je nástup na vyučovanie podľa rozvrhu, pri dodržaní bezpečnostných opatrení  R-O-R. 

  (príchod žiakov do internátu bude možné už v utorok 17.11. od 15.30)

  Milí žiaci, nezabudnite priniesť so sebou do školy aj vyplnené tlačivo o bezinfekčnosti, podpísané zákonným zástupcom.

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                  PaedDr.Agnesa Pataiová, PhD.

  riaditeľka školy

 • Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto s účinnosťou od 10. novembra 2020 :

  Obnovuje školské vyučovanie v základných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v piatom až desiatom ročníku.

  Čakáme Vás!!!

   

  https://www.minedu.sk/25510-sk/rozhodnutie-ministra-o-opatreniach-pre-skoly-2-11-2020/

  https://www.minedu.sk/data/att/17796.pdf

   

   

 • Zmena termínu jesenných prázdnin!

  Termín prázdnin je stanovený na dni 30. 10. 2020 a 2. 11. 2020. Nástup do školy pre 1. stupeň prezenčne a 2. stupeň, študenti OUI dištančne je 3. 11. 2020.

  Následne sú prázdniny 6. 11. a 9. 11. 2020. Nástup do školy pre 1. stupeň prezenčne a 2. stupeň, študenti OUI dištančne je 10. 11. 2020.

 • Aktualizované opatrenia proti COVID-19 od 26.10.2020

  Rozhodnutím krízového štábu zo dňa 22. 10. 2020 by mali byť s výnimkou materských škôl a 1. stupňa základných škôl od pondelka 26. októbra zavreté všetky školy. Vzdelávanie má prebiehať dištančne. Zatvorený bude aj školský internát.

  Sledujte, prosím, webové sídlo školy - informácie budeme aktualizovať. 

  https://www.minedu.sk/data/att/17685.pdf

  https://www.minedu.sk/data/att/17691.pdf

  https://www.minedu.sk/data/att/17690.pdf

   

  PaedDr. Agnesa Pataiová, PhD. - riaditeľka školy

 • Minister školstva oznámil nové opatrenia v školách platné od 12. októbra

  https://www.minedu.sk/minister-skolstva-oznamil-nove-opatrenia-v-skolach-platne-od-12-oktobra/

 • Ministerstvo školstva vydalo nové rozhodnutia a usmernenia, ktoré sú na webovom sídle ministerstva, v časti Rozhodnutia a usmernenia v čase COVID-19 !

  1.       Usmernenie k postupu škôl a školských zariadení pri realizácií výchovno vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19  https://www.minedu.sk/usmernenie-k-postupu-skol-a-skolskych-zariadeni-pri-realizacii-vychovno-vzdelavacieho-procesu-pocas-mimoriadnej-situacie-v-suvislosti-s-ochorenim-covid-19/

  2.       Oznam – rúška na školách (aktualizované k 29.9.2020) https://www.minedu.sk/oznam-ruska-na-skolach-aktualizovane-k-2992020/

  3.       Usmernenie k oznamovaniu údajov o neprítomných deťoch a žiakoch Sociálnej poisťovni (29. 9. 2020) https://www.minedu.sk/usmernenie-k-oznamovaniu-udajov-o-nepritomnych-detoch-a-ziakoch-socialnej-poistovni-29-9-2020/

 • Týždeň dobrovoľníctva v podaní žiakov OUI...

  V dňoch od 16. – 22. septembra 2020 odštartoval na celom Slovensku Týždeň dobrovoľníctva. Táto celonárodná kampaň prináša rôzne dobrovoľnícke aktivity, ktoré sú určené pre širokú verejnosť. Ktokoľvek sa môže stať nositeľom pomoci a dobra pre tých, ktorí to potrebujú.

  Aj napriek nepriaznivej situácii, ktorá panuje po celom svete, sa do Týždňa dobrovoľníctva aj tento rok zapojili žiaci a pedagógovia z OUI Šahy. Naše dobré skutky smerovali k mladým zdravotne znevýhodneným ľuďom v Šahách. Dobrovoľnícka činnosť žiakov a pedagógov spočívala v skrášlení a úprave okolia Charitnom dome.  Každý, kto prišiel, priložil ruku k dielu, či už išlo o kosenie trávy, hrabanie lístia, orezávanie živého plota, tují a celkovej likvidácie odpadu.

  Nezáleží na tom, či máte alebo nemáte skúsenosti s dobrovoľníctvom. Kde je vôľa pomôcť, tam je aj cesta. Aj naši žiaci sú príkladom toho, že každý môže robiť dobré skutky, venovať iným svoj voľný čas, energiu a pomôcť ľuďom, ktorí to potrebujú.

  Ďakujeme pedagógom za obetavú prácu a trpezlivosť!!

 • Rodičovské združenie...

  Vážení rodičia (zákonní zástupcovia),

  plánované rodičovské združenia sa z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie neuskutočnia. Komunikovať s Vami začíname v priebehu októbra dištančne. Nie od všetkých však máme mailovú adresu. Tí, ktorí ste nám ju ešte neoznámili, pošlite nám ju, prosím, na adresu szsiasmsi@nextra.sk, alebo prostredníctvom Vašich detí.

  riaditeľstvo školy

 • Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom!!!

  Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy.
        Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať

  všeobecného lekára pre deti a dorast.

  V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom, rep. plnoletým žiakom.
       Ak žiak chýba viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) zo zdravotných alebo iných dôvodov, sa pri nástupe do školy preukazuje písomným Vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom, resp. plnoletým  žiakom.

  Pri prerušení školskej dochádzky viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú), z dôvodu akéhokoľvek ochorenia, predkladá Potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

       Vstup cudzích osôb, zákonných zástupcov žiakov a osôb sprevádzajúcich žiakov je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. 

  Výnimku je potrebné vopred telefonicky konzultovať s riaditeľom školy

  na telefónnom čísle 0903/ 488 397.
       Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy a žiaka.

   

   

                                                                      PaedDr.Agnesa Pataiová, PhD. – riaditeľka školy

 • Rúška do konca septembra!

  Na základe návrhu pandemickej komisie vlády SR z 11. 09. 2020 po dôslednom zhodnotení epidemiologickej situácie na Slovensku a v zahraničí sa predlžuje povinnosť nosiť rúška na 2. stupni základných škôl a na stredných školách minimálne do konca septembra 2020.

  Viac o nosení rúšok nájdete tu: uvz.sk

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola internátna - Bentlakásos Összevont Iskola
  F. Rákócziho II, 1, Šahy -Špeciálna základná škola
  Kapitúlska 15, Šahy - Odborné učilište internátne
  F. Rákócziho II, 1, Šahy -Špeciálna materská škola
  F. Rákócziho II, 1, Šahy - CŠPP
  Kapitúlska 15, Šahy - Školský internát
  F. Rákócziho II, 1, Šahy - jedáleň školy
 • Riaditeľka školy: PaedDr.Agnesa Pataiová, PhD.
  Zástupca ŠZŠI: Ing.Marta Gregorová
  Zástupca OUI: Mgr.Peter Petrezsil
  Poverená vedúca CŠPP: Mgr.Anikó Kovács
  036 / 741 11 35 -sekretariát školy

Fotogaléria