Navigácia

 • Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto s účinnosťou od 10. novembra 2020 :

  Obnovuje školské vyučovanie v základných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v piatom až desiatom ročníku.

  Čakáme Vás!!!

   

  https://www.minedu.sk/25510-sk/rozhodnutie-ministra-o-opatreniach-pre-skoly-2-11-2020/

  https://www.minedu.sk/data/att/17796.pdf

   

   

 • Zmena termínu jesenných prázdnin!

  Termín prázdnin je stanovený na dni 30. 10. 2020 a 2. 11. 2020. Nástup do školy pre 1. stupeň prezenčne a 2. stupeň, študenti OUI dištančne je 3. 11. 2020.

  Následne sú prázdniny 6. 11. a 9. 11. 2020. Nástup do školy pre 1. stupeň prezenčne a 2. stupeň, študenti OUI dištančne je 10. 11. 2020.

 • Aktualizované opatrenia proti COVID-19 od 26.10.2020

  Rozhodnutím krízového štábu zo dňa 22. 10. 2020 by mali byť s výnimkou materských škôl a 1. stupňa základných škôl od pondelka 26. októbra zavreté všetky školy. Vzdelávanie má prebiehať dištančne. Zatvorený bude aj školský internát.

  Sledujte, prosím, webové sídlo školy - informácie budeme aktualizovať. 

  https://www.minedu.sk/data/att/17685.pdf

  https://www.minedu.sk/data/att/17691.pdf

  https://www.minedu.sk/data/att/17690.pdf

   

  PaedDr. Agnesa Pataiová, PhD. - riaditeľka školy

 • Minister školstva oznámil nové opatrenia v školách platné od 12. októbra

  https://www.minedu.sk/minister-skolstva-oznamil-nove-opatrenia-v-skolach-platne-od-12-oktobra/

 • Ministerstvo školstva vydalo nové rozhodnutia a usmernenia, ktoré sú na webovom sídle ministerstva, v časti Rozhodnutia a usmernenia v čase COVID-19 !

  1.       Usmernenie k postupu škôl a školských zariadení pri realizácií výchovno vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19  https://www.minedu.sk/usmernenie-k-postupu-skol-a-skolskych-zariadeni-pri-realizacii-vychovno-vzdelavacieho-procesu-pocas-mimoriadnej-situacie-v-suvislosti-s-ochorenim-covid-19/

  2.       Oznam – rúška na školách (aktualizované k 29.9.2020) https://www.minedu.sk/oznam-ruska-na-skolach-aktualizovane-k-2992020/

  3.       Usmernenie k oznamovaniu údajov o neprítomných deťoch a žiakoch Sociálnej poisťovni (29. 9. 2020) https://www.minedu.sk/usmernenie-k-oznamovaniu-udajov-o-nepritomnych-detoch-a-ziakoch-socialnej-poistovni-29-9-2020/

 • Týždeň dobrovoľníctva v podaní žiakov OUI...

  V dňoch od 16. – 22. septembra 2020 odštartoval na celom Slovensku Týždeň dobrovoľníctva. Táto celonárodná kampaň prináša rôzne dobrovoľnícke aktivity, ktoré sú určené pre širokú verejnosť. Ktokoľvek sa môže stať nositeľom pomoci a dobra pre tých, ktorí to potrebujú.

  Aj napriek nepriaznivej situácii, ktorá panuje po celom svete, sa do Týždňa dobrovoľníctva aj tento rok zapojili žiaci a pedagógovia z OUI Šahy. Naše dobré skutky smerovali k mladým zdravotne znevýhodneným ľuďom v Šahách. Dobrovoľnícka činnosť žiakov a pedagógov spočívala v skrášlení a úprave okolia Charitnom dome.  Každý, kto prišiel, priložil ruku k dielu, či už išlo o kosenie trávy, hrabanie lístia, orezávanie živého plota, tují a celkovej likvidácie odpadu.

  Nezáleží na tom, či máte alebo nemáte skúsenosti s dobrovoľníctvom. Kde je vôľa pomôcť, tam je aj cesta. Aj naši žiaci sú príkladom toho, že každý môže robiť dobré skutky, venovať iným svoj voľný čas, energiu a pomôcť ľuďom, ktorí to potrebujú.

  Ďakujeme pedagógom za obetavú prácu a trpezlivosť!!

 • Rodičovské združenie...

  Vážení rodičia (zákonní zástupcovia),

  plánované rodičovské združenia sa z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie neuskutočnia. Komunikovať s Vami začíname v priebehu októbra dištančne. Nie od všetkých však máme mailovú adresu. Tí, ktorí ste nám ju ešte neoznámili, pošlite nám ju, prosím, na adresu szsiasmsi@nextra.sk, alebo prostredníctvom Vašich detí.

  riaditeľstvo školy

 • Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom!!!

  Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy.
        Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať

  všeobecného lekára pre deti a dorast.

  V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom, rep. plnoletým žiakom.
       Ak žiak chýba viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) zo zdravotných alebo iných dôvodov, sa pri nástupe do školy preukazuje písomným Vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom, resp. plnoletým  žiakom.

  Pri prerušení školskej dochádzky viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú), z dôvodu akéhokoľvek ochorenia, predkladá Potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

       Vstup cudzích osôb, zákonných zástupcov žiakov a osôb sprevádzajúcich žiakov je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. 

  Výnimku je potrebné vopred telefonicky konzultovať s riaditeľom školy

  na telefónnom čísle 0903/ 488 397.
       Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy a žiaka.

   

   

                                                                      PaedDr.Agnesa Pataiová, PhD. – riaditeľka školy

 • Rúška do konca septembra!

  Na základe návrhu pandemickej komisie vlády SR z 11. 09. 2020 po dôslednom zhodnotení epidemiologickej situácie na Slovensku a v zahraničí sa predlžuje povinnosť nosiť rúška na 2. stupni základných škôl a na stredných školách minimálne do konca septembra 2020.

  Viac o nosení rúšok nájdete tu: uvz.sk

 • Usmernenie!

           Otvorenie nového školského roka 2020/2021 sa uskutoční v stredu 2.9.2020 o 8:00 hod. v jednotlivých triedach školy. Od 3.9.2020 prebieha riadne školské vyučovanie so zvýšenými hygienickými opatreniami. Dochádzka na vyučovanie v základnej škole je pre žiakov povinná.

  Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú s výnimkou rodičov žiakov prvého ročníka ŠZŠ a rodičov detí v triedach VNP, ktorí sa v priestoroch školy zdržiavajú len nevyhnutný čas.

  V čase od 2.9. do 14.9.2020 je používanie rúšok v interiéri školy povinné pre žiakov 2. stupňa a pre žiakov OUI, pre internátnych žiakov v spoločenských miestnostiach a odporúčané pre žiakov 1. stupňa.  Po tomto termíne žiak nosí rúško vo vnútorných priestoroch školy, okrem svojej triedy, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces.

  Zákonný zástupca preto zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorázové vreckovky.

         Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa, žiaka do školy ČESTNÉ PREHLÁSENIE a po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni písomné VYHLÁSENIE o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

  Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19, ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy.

  Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie podozrenia z ochorenia, potvrdenie ochorenia a karantény, ak bola dieťaťu nariadená.

  Stravovanie detí a žiakov je zabezpečené obvyklým spôsobom so zvýšenými hygienicko-epidemiologickými opatreniami.

   

  27.8.2020                                                                               PaedDr.Agnesa Pataiová, PhD., - riaditeľka školy

 • :-) znovu sa všetci stretneme!

  Milí naši žiaci, s radosťou Vám oznamujeme, že naša škola opäť otvára svoje brány.

  Nástup do školy je dobrovoľný. 

  Vyučovanie sa začína 22.6.2020.

  Veľmi sa na Vás všetkých tešíme.

 • CŠPP pomocné materiály...

 • Študijné materiály...

  Milí žiaci a rodičia,

   

  pripravili sme pre vás študijné materiály, pomocou ktorých si môžete opakovať učivo. Nájdete ich v ľavom menu.  Väčšinou sú vo formáte .pdf, nemali by ste mať problém súbory otvoriť ani v mobile.

  Materiály a úlohy budeme postupne dopĺňať, aj poštou posielať, v závislosti od toho, ako dlho bude musieť byť škola zavretá. Prosíme vás aj o spätnú väzbu. 

  https://ssisahy.edupage.org/text12/

 • ZMENA!

  Informácie o prijímacích skúšok pre šk. r. 2020/2021!

  Termín prijímacích skúšok pre školský rok 2020/2021 bol povodne určený na 11. a 14. máj 2020. Tento termín bol zrušený.

   

  Nové informácie kvôli aktuálnej situácii COVID 19:

   

  1. Všetci uchádzači o štúdium budú do I. ročníka Odborného učilišťa internátneho v Šahách, pre školský rok 2020/2021, prijatí bez prijímacích skúšok.
  2. Podávanie prihlášok je možné do 15.mája 2020 riaditeľovi špeciálnej základnej školy a základnej školy. Prihlášky na našu školu sa podávajú prostredníctvom kmeňovej základnej školy do 21.mája 2020.
  3. Žiaci, ktorí už nenavštevujú základnú školu podávajú prihlášku priamo na naše učilište.
  4. Zápisný lístok  je potrebné doručiť na adresu našej školy do 12. júna 2020.
  5. Riaditeľka školy si vyhradzuje právo preradenia žiaka do iného učebného odboru v prípade ak:
  • Nespĺňa zdravotné podmienky na vybraný učebný odbor.
  • Nebude dostatočný počet záujemcov o uvedené učebné odbory.
  1. Pre úspešné prijatie  žiaka do našej školy je potrebné doložiť:
  • Návrh na prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
  • Správu zo psychologického, prípadne špeciálno-pedagogického vyšetrenia.

   

   

  Prerokované na pedagogickej rade dňa 28.4.2020 / Per-rollam/

   

  V Šahách 28.4.2020

   

                                                                                                PaedDr. Agnesa Pataiová, PhD.

                                                                                                          riaditeľka OUI

   

   

 • ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY 2019/2020

  https://www.minedu.sk/rozhodnutie-o-terminoch-a-organizacii-absolventskej-skusky-zaverecnej-skusky-zaverecnej-pomaturitnej-skusky-a-celkoveho-zhodnotenia-manualnych-zrucnosti-v-case-mimoriadnej-situacie-v-skolskom-roku-20192020-23-4-2020/

 • Informácia pre uchádzačov o štúdium na našej škole !!!

  Na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2020/10610:1-A1030 z 26. marca 2020: 

   

  • prihlášky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2020/2021 sa budú podávať riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020

   

  • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nebude vyžadovať

   

  • riaditelia základných škôl odošlú prihlášky na vzdelávanie na strednej škole na školský rok 2020/2021 na príslušné stredné školy do 21. mája 2020

   

  • prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to najskôr dva týždne od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania

   

  • prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa uskutočnia najskôr 23. júna 2020 a najneskôr do 30. júna 2020.

   

  Bližšie informácie aktuálne zverejníme.

 • A koronavírus terjedését illető útmutatás!

  A Szlovák Köztársaság oktatásügyi, tudományos, kutatási és sportminisztérium válságstábja döntése alapján 2020 március 12.-től további értesítésig a minisztérium adminisztratív terein látogatások szigorú tilalma áll érvényben. A tilalom az iktatóra is vonatkozik, de a feladások benyújtása elektronikus formában is lehetséges.     A www.ucimenadialku.sk weboldal, amely 2020 március 25.-től elérhető, több kormányon kívüli szervezet és az oktatásügyi minisztérium együttműködése eredményeként jött létre. A rendkívüli állapot miatt megszakított tanítás idejében ez a honlap hivatalos kommunikációs eszközként szolgál. Áttekintést kínál a távoktatás lehetőségeiről, elsősorban szlovák és cseh nyelven, valamint tanácsokat és javaslatokat iskolák, tanárok, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak, tanácsadó intézmények és szülők számára.     A lakosság számára 2020 március 26.-tól áll rendelkezésre az oktatásügyi tárca call centere. Munkanapokon 8:00-tól 16:00-ig nyújtanak szakemberek tanácsadást és válaszokat az oktatásügy helyzetével kapcsolatos kérdésekre a 0800 138 033 ingyenes telefonszámon vagy a helpdesk@iedu.sk e-mail címen.

 • Usmernenie na hodnotenie žiakov stredných škôl zo 6. apríla 2020

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola internátna - Bentlakásos Összevont Iskola
  F. Rákócziho II, 1, Šahy -Špeciálna základná škola
  Kapitúlska 15, Šahy - Odborné učilište internátne
  F. Rákócziho II, 1, Šahy -Špeciálna materská škola
  F. Rákócziho II, 1, Šahy - CŠPP
  Kapitúlska 15, Šahy - Školský internát
  F. Rákócziho II, 1, Šahy - jedáleň školy
 • Riaditeľka školy: PaedDr.Agnesa Pataiová, PhD.
  Zástupca ŠZŠI: Ing.Marta Gregorová
  Zástupca OUI: Mgr.Peter Petrezsil
  Poverená vedúca CŠPP: Mgr.Anikó Kovács
  036 / 741 11 35 -sekretariát školy

Fotogaléria