Navigácia

Vyhod.správa šk.r. 2015/2016

Vyhod.správa 2015/2016

S p r á v a

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  Spojenej školy internátnej, F.Rákócziho II.č.1 s organizačnými zložkami

Špeciálna základná škola s materskou školou internátna v Šahách – Bentlakásos Speciális Óvoda és Alapiskola Ipolyság, F.Rákócziho II.č.1, 93601 Šahy a Odborné učilište internátne, Kapitúlska 15, Šahy, 936 01

 za školský rok 2015/2016

 

 

 

Predkladá:

                                                            

PaedDr.Agnesa Pataiová                  

riaditeľka školy                                                        

                                  

                                                                       Prerokované v pedagogickej rade SŠI v Šahách                                                                             dňa 29.9.2016

 

                                                                       Vyjadrenie rady školy:

                                                                       Rada školy odporúča zriaďovateľovi

                                                                       Okresnému úradu v Nitre

                                                                       s c h v á l i ť

Správu o výsledkoch a podmienkach

výchovno-vzdelávacej činnosti 

SŠI v Šahách za školský rok 2015/2016

 

                                                                                     

predseda Rady školy pri Spojenej školy    internátnej v Šahách

 

 

 

Stanovisko zriaďovateľa:

 

Okresný úrad v Nitre ...........................................

s c h v a ľ u j e  - n e s c h v a ľ u j e

Správu o výsledkoch a podmienkach

výchovno-vzdelávacej činnosti

....................................................

za školský rok 2015/2016

 

 

 

................................................................                  

   za zriaďovateľa      

 

 

 

Vypracovala:

 

PaedDr.Agnesa Pataiová, riaditeľka školy

 

 

Východiská a podklady:

 

Správa je vypracovaná v zmysle:

 1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z.z. zo 16. 12.2005  o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.
 2. Metodické usmernenie  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 Z.z.
 3. Koncepcia školy na rok 2009- 2019
 4. Plán práce ŠZŠ s MŠ a OUI na školský rok 2016/2017.
 5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých  metodických združení a predmetových komisií.
 6. Informácie o činnosti Rady školy pri ŠZŠ s MŠ a OUI Šahy
 7.  Pedagogicko-organizačné pokyny na šk.rok.2016/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S p r á v a

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  Spojenej školy internátnej, F.Rákócziho II.č.1 s organizačnými zložkami

Špeciálna základná škola s materskou školou internátna v Šahách – Bentlakásos Speciális Óvoda és Alapiskola Ipolyság, F.Rákócziho II.č.1, 93601 Šahy a Odborné učilište internátne, Kapitúlska 15, Šahy, 936 01

 za školský rok 2015/2016

 

 

I.

a) Základné identifikačné údaje o škole: (§ 2ods. 1 písm. a)

 

1. Názov školy:  Spojenej školy internátnej, F.Rákócziho II.č.1 s organizačnými zložkami

Špeciálna základná škola s materskou školou internátna v Šahách – Bentlakásos Speciális Óvoda és Alapiskola Ipolyság, F.Rákócziho II.č.1, 93601 Šahy a Odborné učilište internátne, Kapitúlska 15, Šahy, 936 01

 

2. Adresa školy: Rákócziho 1, Šahy 936 01

3. telefónne číslo:  036/741 11 34                         faxové číslo: 036/741 11 34

4. Internetová adresa: www.ssisahy.edupage.org              

    e-mailová adresa:szsiasmsi@nextra.sk

5. Zriaďovateľ: OÚ Nitra

 

 Spojenej školy internátnej, F.Rákócziho II.č.1 s organizačnými zložkami

Špeciálna základná škola s materskou školou internátna v Šahách – Bentlakásos Speciális Óvoda és Alapiskola Ipolyság, F.Rákócziho II.č.1, 93601 Šahy a Odborné učilište internátne, Kapitúlska 15, Šahy, 936 01

 

Zložky školy, adresy:

 

Špeciálna základná škola internátna – Šahy, II.Rákócziho č.1, 936 01

 

Špeciálna materská škola - Šahy, II.Rákócziho č.1, 936 01

 

Odborné učilište internátne – Šahy, Kapitúlska č.15,  936 01

 

Súčasti školy :

 

Školský klub detí - Šahy, II.Rákócziho č.1, 936 01

 

Školský internát - Šahy, Kapitúlska č.15,  936 01

 

Školská jedáleň - Šahy, II.Rákócziho č.1, 936 01

 

Centrum špeciálno – pedagogického poradenstva  - Šahy, II.Rákócziho č.1, 936 01

 

II. Vedúci zamestnanci školy:

 

Meno a priezvisko

Funkcie

PaedDr.Agnesa Pataiová

riaditeľka školy

Ing.Marta Gregorová

zástupca riaditeľa školy pre ŠZŠ

Mgr.Peter Švec

zástupca riaditeľa školy pre OUI a ved.vých.

Miroslav Antl

hlavný majster OV

Mgr.Gizela Nyékiová

ekonómka školy

Bc.Katarína Krupčiaková

vedúca ŠJ

 

 

  III.Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy:

 

      3.a.Údaje o rade školy:

 

Rada školy pri Spojenej školy internátnej, F.Rákócziho II.č.1 s organizačnými zložkami

Špeciálna základná škola s materskou školou internátna v Šahách – Bentlakásos Speciális Óvoda és Alapiskola Ipolyság, F.Rákócziho II.č.1, 93601 Šahy a Odborné učilište internátne, Kapitúlska 15, Šahy, 936 01

 bola ustanovená v zmysle § 24 zákona  č. 596/2003 zmysle novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách – od 8.9.2014 do 8.9.2018.

 

 

 

 

 

 

Členovia rady školy:

 

P.č.

Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený /delegovaný/ za  +

1.

Ing.Vojtech Hammersmidt

predseda

pedagogických zamestnancov 

2.

Mgr.Ján Regász

Člen

zriaďovateľa

3.

PaedDr.Eva Šimková

Člen

zriaďovateľa

4.

PaedDr.Ingrid Hrnčárová

Člen

zriaďovateľa

5.

Mgr.Jana Bartová

Člen

zriaďovateľa

6.

Helena Hollóová

podpredseda

pedagogických zamestnancov

7.

Mgr.Gizela Nyékiová

člen

nepedagogických zamestnancov

8.

Jana Lacková

Člen

 rodičov

9.

Irena Kovaličková

Člen

rodičov

10.

Róbert Banda

Člen

 rodičov

11.

Alica Némethová

Člen

rodičov

 

 

Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2015/2016:

 

RŠ zasadala 3 krát. S týmto programom :

 

- vyhodnocovacia správa výchovno-vyučovacích výsledkov za školský rok 2014/2015

- plán práce školy na rok 2015/2016

- hodnotenie prospechu a správania žiakov za I. a II. polrok školského roka 2014/2016

- prijímacie konanie OUI

- záverečné skúšky na OUI

- požiadavka na nákup učebných pomôcok

- rekonštrukcia kuchyne – začatie právneho konania – zlý stav kuchyne

- návšteva p. prednostu

- návšteva p.vedúceho okresného úradu

- rozvojové projekty – na OU, a CŠPP

- prerokovanie psychologických testov – CŠPP

- spoloč.- kultúrne podujatie- referovala p.riad.

- úspech nového odboru – opatrovateľstvo

- spolupráca s políciou – riešenie záškoláctva pri jednotlivých žiakoch

- príprava odborných seminárov

- výzva – ministerstvo vnútra – pracovné porady v Trenčianskych Tepliach –referovala p.riad.

- prebytočný majetok štátu – stará dielňa – hľadanie riešenia

- správa o zabezpečení finančných prostriedkov na rekonštrukciu

- plnenie koncepčného zámeru školy

- dochádzka žiakov

- iné...

 

  Členovia pedagogickej rady: viď.príloha č.4 

 

     IV. Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradných orgánoch riaditeľa školy:

Poradný orgán riaditeľa školy pracoval v zložení :

Ing.Marta Gregorová, zástupkyňa ŠZŠI

Mgr.Jaroslava Bolemantová, výchovný poradca

Bc.Gizela Nyékiová, zástupca zamestnancov

Viktória Sógorová, zástupca ŠMŠ

Bc.Bernadett Polyáková, úsek THP a mzdy

Bc.Katarína Krupčiaková, vedúca Šj+adm.prac.

Mgr.Mária Némethová, vedúca PK na ŠZŠ

Ing.Alžbeta Kollárová – vedúca PK na OU

 

Predmetové komisia:                              vedúci:

            SJL                                                  p. Némethová

            MAT                                                p. Gregorová

            DEJ,ZEM                                       p. Majtán

            CHE,PRI,FYZ,TCHV                   p. Bolemantová

            VYV,HUV                                      p. Hrenák

            OV,ETV,NAV                                p. Borková

            TEV                                                 p. Hollóová

            OV                                             p.Antl

            TECH                                        p.Kollárová

       

 

Metodické združenia:

             1.-4.roč.                                          p. Borková

             ŠKD                                                p. Magyarová

 

Koordinátori: - pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu   - p. Polyáková

- pre environmentálnu výchovu                    - p. Brestovská

- primárnej prevencie drogových závislostí  - p. Ing.Miroslav Prekop

 

      Komisie:         - kultúrna   - p.Borková

                         - estetická   - p. Fényesová

 

 

Členovia na svojich stretnutiach riešili aktuálne otázky výchovno-vzdelávacieho procesu a materiálneho zabezpečenia školy, ktoré sú uvedené v mesačných plánoch práce.

    

   Zloženie odbornej komisie metodického združenia ŠZŠ

 

           Hollóová Helena – vedúca MZ

           PaedDr.Agnesa Pataiová – členka

           Bc. Klaudia Hrenák - členka

           Mgr.Adrián Majtán- člen

          Mgr.Lucia Vágvoldi – členka za MŠI

          Alica Magyarová – členka za výchovu

 

   Zloženie odbornej komisie metodického združenia OU

 

           Emília Sirotová– vedúca MZ

           PaedDr.Agnesa Pataiová – členka

           Mgr.Peter Švec- člen

           Alena Pásztorová- člen

           Ing.Miroslav Prekop – člen

          Jozef Smätana – členka za výchovu

  

         

      MZ ako poradný orgán riaditeľa školy zasadalo v školskom roku 4 krát.

Na rokovaniach sa riešili problémy zabezpečovania výchovno-vzdelávacie činnosti mimo vyučovania s cieľom zabezpečovať kvalitnejšiu prípravu na vyučovanie.

      -   riešili sa problémy spolupráce s rodičmi:

-   uskutočňovala sa analýza príčin vymeškávania žiakov

 • predkladali sa požiadavky na nákup učebných pomôcok
 • uskutočňoval sa rozbor účinnosti záujmových útvarov / krúžkov /
 • kompletizovali sa učebné plány pre výchovnú činnosť ŠKD a MŠI, OUI
 • riešili sa konkrétne výchovno-vzdelávacie problémy v MŠI, na internáte OUI
 • uskutočňoval sa rozbor plnenia plánovaných úloh ŠKD a MŠI, OUI
 • zabezpečovali sa prípravné práce zmysle reformy programov MŠI a ŠKD

 

 

4.a. Údaje o žiakoch školy za školský rok 2015/2016 (§ 2 ods. 1 písm. b)

 

Triedy s vyučovacím jazykom slovenským::

Ročník

Stav k 15. 9. 2015

Stav k 31. 8. 2016

Počet

tried

Z toho špec. tried.

Počet žiakov

Z toho

 v špec. tried.

Z toho integ.

Počet odd.

ŠKD

Počet žiakov

 v ŠKD

Počet tried

Z toho špec. tried.

Počet žiakov

Z toho v špec. Tried.

Z toho integ.

Počet odd. ŠKD

Počet žiakov v ŠKD

1.

1

 

4

 

 

 

 

1

 

4

 

 

 

 

2.

 

 

5

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

3

1

 

4

 

 

1

12

1

 

4

 

 

1

12

4.

1

 

4

 

 

 

 

1

 

5

 

 

 

 

5.

 

 

4

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

6.

 

 

      5

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

7.

1

 

10

 

 

 

 

1

 

10

 

 

 

 

8.

1

 

6

 

 

 

 

1

 

6

 

 

 

 

9.

 

 

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Spolu

5

 

45

 

 

1

1

5

 

46

 

 

1

11

 

 

4.b.,Triedy s vyučovacím jazykom maďarským:

Ročník

Stav k 15. 9. 2015

Stav k 31. 8. 2016

Počet

tried

Z toho špec. tried.

Počet žiakov

Z toho

 v špec. tried.

Z toho integ.

Počet odd.

ŠKD

Počet žiakov

 v ŠKD

Počet tried

Z toho špec. tried.

Počet žiakov

Z toho v špec. Tried.

Z toho integ.

Počet odd. ŠKD

Počet žiakov v ŠKD

1.

1

 

1

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

2.

 

 

4

 

 

1

12

 

 

5

 

 

1

12

3

 

 

6

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

4.

1

 

3

 

 

 

 

1

 

3

 

 

 

 

5.

 

 

4

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

6.

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

     5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

8.

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Autistická tr.

1

 

4

 

 

 

 

1

 

4

 

 

 

 

Spolu

4

 

31

 

 

1

12

4

 

34

 

 

1

12

 

 

 

4.c.,Údaje o počte detí špeciálnej materskej školy

Ročné

Stav k 15. 9. 2015

Stav k 31. 8. 2016

Počet

tried

Z toho

špec. tried.

Počet žiakov

Z toho

 v špec. tried.

Z toho integ.

Počet

tried

Z toho

špec.

tried.

Počet

žiakov

Z toho

v špec.

tried.

Z toho

 integ.

3-ročné

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

4-ročné

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

5-ročné

1

 

6

 

 

1

 

6

 

 

6-ročné

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

spolu

1

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

   

 

     Prospech žiakov sa v školskom roku 2015/2016  zlepšil vzhľadom na skvalitnenie foriem a metód počas výchovno-vzdelávacej činnosti. Zlepšil sa individuálny prístup k jednotlivým žiakom a v rámci zlepšenej spolupráce s rodinnou sa zlepšila aj domáca príprava žiakov na vyučovanie.

 

      Zlepšeniu výsledkov napomohli aj prednášky pre rodičov, ktoré zabezpečoval výchovný poradca, čo prispelo aj k zníženiu vymeškávania žiakov z vyučovania.

      Správanie žiakov sa zlepšilo, nakoľko sa pravidelnejšie organizovali týždenné vyhodnotenia správania žiakov v rámci aktivít triednych učiteľov. Pravidelnosť vyhodnocovania aktivít žiakov a činnosti triednych učiteľov prispela k zlepšeniu spolupráce s rodičmi, čo sa plne odzrkadlilo aj v zlepšení dochádzky žiakov.

 

 

V. Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka ŠZŠI

 

POČET  ŽIAKOV

Z CELKOVÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH

POČET  TRIED

SPOLU

DIEVČATÁ

počet / %

ODKLADY

počet / %

NEZAŠKOLENÍ V MŠ

počet / %

SAMOSTATNÉ ( SPOJENÉ )

4

 

4

0

 

1

 

 

VI. Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy

 

žiaci 9. ročníka

 

 Počet žiakov 9. roč.

 

Prehľad o počte žiakov 9. ročníka prijatých na jednotlivé druhy SŠ

Gymnáziá

Stredné odborné

školy*

SOU-4. ročné

OU-3. ročné

OU-2.ročné

 

Prihlás.

Prijatí

Prihlás.

Prijatí

Prihlás.

Prijatí

Prihlás.

Prijatí

Prihlás.

Prijatí

 

 

 

 

 

 

4

4

 

 

 

* priemyslovky, obchodné akadémie, pedagogické  akadémie, umelecké školy

 

Tak ako v minulom školskom roku i v tomto školskom roku všetci žiaci 9. ročníka boli prijatí na vybrané školy v prvom kole prijímacích skúšok.

 

 

VII. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania.(§ 2 ods. 1 písm. e)  -viď.pr.č.1-č.2

 

     7.a.,   I. stupeň špeciálnej základnej školy –vyuč.jaz.slovenským

 

 

Hodnotenie žiakov 1. ročníka

 

Počet žiakov

1. ročníka

Počet žiakov,

ktorí dosiahli

- veľmi dobré výsledky -

Počet žiakov,

ktorí dosiahli

- dobré výsledky -

Počet žiakov,

ktorí dosiahli

- slabé výsledky -

1.

4

2

1

1

         

 

 

7.b.,Hodnotenie žiakov  2. – 4. ročníka

 

Ročník

Trieda

Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried

Sj

Tv

M

Nv.v

Vlastiveda

Prac.v.

Ø triedy

2.

 

2.

1,16

-

1,26

a

-

-

1,34

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

3.

1,38

1,32

1,36

a

1,56

1,43

2

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

4.

2,44

2

2,5

a

1,22

1,35

2,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø  jedn. predmet

 

1,66

1,10

1,70

a

2,17

1,39

1,81

 

 

 

7.c.,. II. stupeň špeciálnej základnej školy

 

Roč.

Tr.

Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried

Sj

Vl

 

D

Z

Ov

M

F

CH

P

Tchv D

Vv

Hv

Tv

Nv/Ev.

 

5.

5.

1,58

1,8

-

1,98

2,15

a

2,12

-

-

 

1,52

a

1,18

1,64

a

 

6.

6.

2,72

2

-

3,05

2,71

a

3,23

 

-

 

1,85

1,70

1,60

1,71

a

 

7.

7.

2,98

-

-

2,98

1,9

a

2,5

1,9

-

2

1,96

1,15

a

1,33

a

 

8.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

2,25

-

-

2,98

2

a

2,44

2

 

1,8

1,22

a

a

1,18

a

 

9.

9.

2,46

-

-

1,65

2,22

2

3

2

3,1

1,56

1,5

1,22

a

1,12

a

 

Ø  jedn. predmet.

1,948

1.9

 

2,528

2,26

2

2,65

1,96

3,1

1,78

1,61

1.42

1,35

1,393

a

 

 

   

 

 

 

7.d.,   I. stupeň špeciálnej základnej školy – vyuč.jaz maďarským

 

 

Hodnotenie žiakov 1. ročníka

 

Počet žiakov

1. ročníka

Počet žiakov,

ktorí dosiahli

- veľmi dobré výsledky -

Počet žiakov,

ktorí dosiahli

- dobré výsledky -

Počet žiakov,

ktorí dosiahli

- slabé výsledky -

-

1

1

 

-

         

 

 

 

 

 

 

7.e.,Hodnotenie žiakov  2. – 4. ročníka

 

Ročník

Trieda

Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried

M.J.

Slo.j

M

Prvouka

Vlastiveda

Prac.v.

Ø triedy

2.

 

2.

1,9

1,3

1,52

1,1

1,3

1,2

1,38

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

3.

1,6

1,2

1,3

1,4

1,38

1,3

1,36

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

4.

2,5

2,1

1,59

1,8

1,6

1,29

1,82

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø  jedn. predmet

 

2

1,59

1,47

1,43

1,47

1,32

1,52

 

 

 

 

7.f., II. stupeň špeciálnej základnej školy

 

 

Roč.

Tr.

Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried

Sj

M.J.

 

D

Z

Ov

M

F

CH

P

Tchv

Vv

Hv

Tv

Nv/Ev

-

5.

5.

1,9

1,56

-

-

-

-

2

-

-

2,1

1,4

1,2

1,1

1,9

a

-

6.

6.

2

1,45

-

-

-

-

3

-

-

1,56

2,1

1,2

1,3

1,98

a

-

7.

7.

2

2

-

1,2

2,2

-

2,1

2,1

-

2

2,1

1,3

1,3

2

a

-

8.

-

1,56

1,67

-

1,3

2

2,0

1,8

1,7

-

1,5

1,8

1,2

1,4

1,4

a

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.

9.

1,5

1,23

-

1,7

1,9

2,0

2,1

2,1

1,9

1,5

1,4

1,5

1,2

1,3

a

-

Ø  jedn. predmet.

1,792

1,582

-

1,4

2,06

2,00

2,2

1,96

1,9

1,72

1,76

1,28

1,26

1,716

a

-

 

 

 

 

 

 

VIII.  Zoznam uplatňovaných učebných plánov  v šk. roku 2015/2016 ( §2 ods.1 písm. f) v triedach s vyuč.jaz.slovenským.a s vyuč.jaz.maďarským

                                  

Ročník

Trieda

Uplatňované učebné plány

5.

5.

variant A

6.

6.

variant A+B

7.

7.

variant A+C

8.

8.

variant A

-

-

9.

9.

variant A

I. stupeň                                                                    II. stupeň

 

Ročník

Trieda

Uplatňované učebné plány

1.

1.

variant A+B

2.

2.

variant A+B

3.

3.

variant A+B

4.

4.

variant A

 

IX. Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie (§ 2 ods. 1 písm. g)

    

 

Špeciálna základná škola +ŠMS

Počet

Špeciálna materská škola

Počet

Odborné učilište internátne

Počet

zamestnanci ŠZŠ –spolu

26

zamestnanci ŠKD

2

zamestnanci  OUI

 

Z toho PZ*

16

Z toho PZ

2

Z toho PZ

 

Z počtu PZ

 

Z počtu PZ

 

Z počtu PZ

 

- kvalifikovaní

12

- kvalifikovaní

2

- kvalifikovaní

 

- nekvalifikovaní

6

- nekvalifikovaní

 

- nekvalifikovaní

 

- dopĺňajú si vzdelanie

 

- dopĺňajú si vzdelanie

 

- dopĺňajú si vzdelanie

 

Z toho NZ**

10

Z toho NZ

 

Z toho NZ

 

Z počtu NZ

 

Z počtu NZ

 

Z počtu NZ

 

- školský psychológ

1

- upratovačky

 

- upratovačky

 

- školská jedáleň

3

 

 

 

 

- asistent učiteľa

 

 

 

 

 

- upratovač+údržbár

4

 

 

 

 

- ostatní

2

zamestnanci –spolu

 

 

 

Spolu počet zamestnancov
ŠZŠI + ŠKD + ( ŠMŠI ) + ŠJ+CŠPP+OUI

 

Z celkového počtu

zamestnancov školy počet PZ

 

 

Vysvetlivky: PZ* – pedagogickí zamestnanci,  NZ** – nepedagogickí zamestnanci

 

 

 

 

 

 

9.a., Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2015/2016

 

Predmet

Počet učiteľov neodborne vyučujúcich daný predmet

Slov.jaz.

3           17 hodín

VV

3              5hodín

Dej

3              3 hodín

TV

13             9 hodín

Ob.v.

3               2 hodín

F

2              2 hodiny

HV

3              6 hodiny

Z

3              3 hodiny

Pr.v.

2              12 hodina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.b.,  Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy ( §2 ods.1 písm. h)

      (za školský rok 2015/2016)

 

Forma vzdelávania

Počet vzdelávaných

Priebeh vzdelávania/počet

ukončilo

pokračuje

začalo

2 ročné štúdium Špec.ped. BA

               1

-

1

-

kurz

2

2

-

-

Štud. VŠ

1

-

1

-

1-dňové semináre MPC BA

-

-

-

-

 

 

X.  Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti ( § 2 ods. 1 písm. i)

 

 

Údaje o aktivitách  organizovaných školou

Škola v prírode

Valentínska diskotéka

Deň otvorených dverí

Vianočné a veľkonočné trhy

Deň Zeme

Karneval

Deň vody

Školský ples

Divadlo Portál na škole

Exkurzie, výlety

Deň detí – športovo-vedomostné dopoludnie

Besiedky -  Mikulášska, Vianočná, Deň matiek

Škola-žiaci-rodičia – akcia školy

Vedomostné súťaže na OUI

Olymp.deň v Šahách

Rozprávkový deň

Volejbalový turnaj - mestský

Šarkaniáda

Ornitologická exkurzia pre viacnasob.postuh.žiakov

Návštevy knižnice

Exkurzia CONECO

Súťaže zručnosti na OUI

Zber papiera, plastov, batérií

 

 

 

 

 

10.a., Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach

 

Názov

súťaže, olympiády

Umiestnenie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           dosiahnuté výsledky

Umiestnenie v medzinárodných súťažiach

regionálne kolo

krajské kolo

celoslovenské kolo

názov súťaže

umiestnenie

Prednes poézie a prózy

-

 

 

 

 

Matematická olmypiáda

-

 

 

 

 

Olympiáda v slov. jazyku

-

 

 

 

 

Olympiáda v slov. jazyku

2. miesto

 

 

 

 

Na skle maľované

2. miesto

 

 

 

 

Pekná maďarská reč

2. miesto

 

 

 

 

 

 

 10.b., Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená ( § 2 ods. 1 písm. j)

 

Názov projektu

Škola podporujúca zdravie

Projekt využitia prostriedkov IKT  -  na komunikáciu škola-žiak-rodič-samospráva-verejnosť

Digi škola

 

 

 

 1. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole (§ 2 ods. 1 písm. k) vykonanej v roku 2011

 

   11.a.,  Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy (§ 2 ods. 1 písm. l)  

 

              

Budova školy ( ŠZŠ ) má 10 kmeňových tried, učebňu počítačovú, učebňu slovenského jazyka a literatúry, učebňu prírodopisu, učebňu fyziky a chémie, dielne, 3 kabinetov. Súčasťou školy je školská kuchyňa a školská jedáleň. Budova MŠ s 1 triedami a 1 spálňami, v internátnej časti 4 izby, 26 lôžkami. Jedna učebňa pre autistov, 1 miestnosť pre diagnostiku CŠPP. Miestnosť pre psychológa.

Budova školy  ( OUI ) má 10 kmeňových tried, učebňu počítačovú, učebňu slovenského jazyka a literatúry, učebňu prírodopisu, učebňu fyziky a chémie, dielne, 3 kabinetov, knižnicu a internát s kapacitou 3 žiakov. Súčasťou školy je školská výdajňa.

 

11.b., Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy (§ 2 ods. 1 písm. m).  (viď.pr. - príloha č.2  Správa o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok.2015).

 

XII.  Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia ( § 2 ods. 1 písm. n).  

 

     Koncepčný zámer rozvoja školy je rozpracovaný na krátkodobé a dlhodobé plnenie .

 Vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov

 

       Plánované úlohy boli rozpracované do viac oblastí, rozpracovaných na základe pedagogicko- organizačných pokynov MŠ SR.

 

   Plnenie úloh sa pravidelne vyhodnocovalo na PR a v poradných orgánoch a môžeme konštatovať, že sme plánované úlohy splnili nasledovne:

 • skvalitnila sa činnosť školskej knižnice, čo napomohlo zlepšeniu a skvalitneniu slovnej zásoby žiakov
 • zlepšila sa úroveň čítania žiakov s porozumením
 • poskytovaním sociálnej výpomoci žiakom aj rodinám v hmotnej núdzi sa skvalitnila dochádzka žiakov
 • skvalitnili sa komunikačné schopnosti detí a zintenzívnili sa spätná väzba žiak-učiteľ-rodič.
 • žiaci a učitelia sa aktívnejšie zapájali do predmetových olympiád a súťaží
 • v triedach vyučovacím jazykom maďarským sa skvalitnejšie zorganizovali súťaže so zameraním na oblasť POZNAJ SLOVESNSKÚ REČ.
 • Príprava žiakov na budúce povolenie bola usmerňovaná výchovným poradcom s cieľom pripraviť žiakov tak, aby po ukončení základného vzdelania pokračovali v štúdiu na OU a nevolili formu ďalšieho nevzdelávania
 • zlepšila sa úroveň pracovného vyučovania a praktickej prípravy žiakov
 • zmysle Listiny ľudských práv Dohovoru  o právach dieťaťa sme nezaznamenali problémy segregácie rómskych detí a žiakov škole
 • v rámci pedagogických rád a triednických hodín sme prehlbovali poznatky a právne vedomie pedagógov a žiakov
 • prijímali sme také opatrenia na zabezpečenie disciplíny v škole, ktoré sú zlučiteľné s ľudskou dôstojnosťou dieťaťa /žiaka/
 • zmysle Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, intolerancie sme uskutočňovali besedy a podujatia za účasti psychológa
 • v rámci činnosti CŠPP sa sledovala úroveň školskej spôsobilosti detí
 • venovala sa zvýšená pozornosť na prijímania žiakov do špeciálnej školy
 • skvalitnila sa počítačová gramotnosť pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali kurzy a preškolenia so získaných certifikátom
 • branno- bezpečnostná problematika sa implementovala do jednotlivých predmetov
 • pravidelne sa monitorovali zmeny správania detí. Problémy sa riešili spolupráci s CŠPP a psychológom

 

 

o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení .  

 

 

SILNÉ STRÁNKY

 • vysoká odbornosť pedagogických zamestnancov
 • individuálne začlenenie žiakov so ŠVVP
 • pre skvalitnenie práce s deťmi s poruchami správania a učenia  pôsobí na škole špec. pedagóg
 • zapájanie sa do projektov
 • aktívna činnosť MZ a PK
 • dobrá spolupráca s rodičmi
 • dlhoročná spolupráca s partnerskou školou v Leviciach

 

 • veľký výber záujmových krúžkov

 

SLABÉ STRÁNKY

 • nedostatočné ohodnotenie pedagog. zamestnancov
 • nízky počet pedagógov – mužov
 • potreba školského psychológa na v.úväzok
 • nárast administratívnej práce – potreba ďalšieho pracovníka
 • opotrebované a zastaralé sociálne zariadenia  v športovom trakte
 • slabšie vybavenie odborných učební

PRÍLEŽITOSTI

 • dobré podmienky pre vzdelávanie žiakov
 • dobré podmienky na zavádzanie informačno-komunikačných technológií
 • dobré podmienky pre šport
 • škola postupne využíva priestorové možnosti na zriaďovanie špeciálnych učební

RIZIKÁ

 • nepriaznivý demografický vývoj
 • areál mimo zraku verejnosti – časté     

      materiálne škody na zariadeniach    

      školy, vandalizmus

 • nedostatok finančných prostriedkov:

            - na opravy, rekonštrukcie budovy,             

            opravu sociálnych zariadení

      - na kúpu moderných didaktických

       pomôcok

 

 

 

 

 

 

XIII. Ďalšie informácie o škole :

 

a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania ( § 2 ods. 2 písm. a)

Skvalitnili sa priestorové podmienky školy, esteticky sa upravil areál školy, a vytvorili sa kvalitné možnosti k príprave vyučujúcich na vyučovanie.

 

b) Voľnočasové aktivity školy (§ 2 ods. 2 písm. b)

Žiaci navštevovali 5 krúžkov zameraných na rozvoj zručností, vedomostí, športu.

 

c) Spolupráca školy s rodičmi (§ 2 ods. 2 písm. c)

Uskutočňuje sa osobným kontaktom, formou triednych schôdzok.

Uskutočňujú sa návštevy v rodinách. Prednášky pre rodičov  z oblasti pomoci triednym učiteľom a vyučujúcim.

 

d) Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2015/2016

Rozhodnutím PR z 78 žiakov prospelo 66, neprospelo 0 žiakov.

12  žiakov vykazuje výborný prospech.

 

Výchovné opatrenia:

            - pochvaly za výborný prospech, správanie, reprezentáciu školy, vzornú dochádzku

   získalo 12  žiakov

 

- pokarhania triednym učiteľom za porušovanie vnútorného poriadku školy bolo

   Udelené7  žiakom

 

- pokarhanie riaditeľom školy za závažné porušovanie vnútorného poriadku školy bolo

   udelené 3 žiakom školy

 

- znížené známky zo správania 2. stupňa mali 3 žiaci

                                                  3. stupňa mal 0 žiak

 

Dôležitou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu sú olympiády a súťaže. Žiaci sa zúčastnili 5 rôznych súťaží so zameraním na vedomosti a zručnosti. Svoje záujmy rozvíjali vo svojom voľnom čase v 5 krúžkoch : Futbalový k., Dramatický, Varenie, Prvá pomoc, Šikovné ruky.

Žiaci navštívili 3 divadelné predstavenie:

Vyučujúci zabezpečili 2 besedy s odborníkmi pre žiakov. Dôležitá je práca psychologičky, ktorá pracuje na škole. Na stretnutiach so žiakmi riešili problémy rovesníckych vzťahov, problémové správanie, šikanovanie, a reediagnostikovanie žiakov... Žiaci všetkých tried sa zúčastnili akcií na konci školského roka.

 

e) Vzájomné vzťahy medzi školou a zriaďovateľom –Okresným úradom v Nitre

Zriaďovateľ poskytol finančné prostriedky na:

         -    pomôcky pre autistickú triedu a ŠMŠ a OUI

 • učebné pomôcky ŠZŠ a CŠPP – odbornú literatúru

 

 

 

 

f.,   Športové zameranie školy

Šport je neoddeliteľnou súčasťou života na škole. Pomáha nielen upevňovať zdravie človeka, rozvíjať morálno-vôľové vlastnosti, ale napomáha i v boji proti negatívnym javom, je prostriedkom trávenia voľného času.           

Zapojiť čo najväčší počet detí do športových aktivít sa nám darí aj vďaka zlepšeniu stavu športového areálu, v ktorom chceme  pokračovať aj naďalej, ale i v aktivite vedenia školy a učiteľov. Pri príprave mladých športovcov nám okrem kmeňových zamestnancov školy pomáhajú aj kvalifikovaní učitelia z iných škôl.

 

     g.,   Používanie IKT

      Základné vedomosti a zručnosti žiaci získavajú na hodinách informatickej výchovy na 1. stupni a informatiky na 2. stupni. V školskom roku 2013/14  nastal posun vo využívaní IKT i v ostatných predmetoch. Využívanie interaktívnych tabúľ, výučbových programov, digitálneho učiva Planéta vedomostí rozvíja tvorivé a aktívne učenie sa budeme využívať od septembra. Digitálne technológie v spojení s inovatívnymi metódami pomáhajú rozvíjať nielen vedomosti, ale aj osobnosť žiakov. Žiaci pomocou počítačov pracujú na vyučovacích hodinách, ale i doma, využívajú rôzne animácie, prezentácie, interaktívne cvičenia na získavanie i upevňovanie vedomostí najmä v prírodovedných predmetoch. Vybudovaním  učební IKT umožňujeme žiakom našej školy v rámci hodín informatiky a krúžkov získať zručnosti v práci s počítačom, vyhľadávať si a spracovávať informácie pomocou  internetu, komunikovať so spolužiakmi a kamarátmi.

 

XIV.Údaje o činnosti ŠKD

 

   Výchovno-vdelávacia činnosť bola zrealizovaná v dvoch výchovných skupinách ŠKD. Vo výchovných skupinách sa pracovalo podľa rozvrhu týždennej činnosti, ktorá bola zameraná na relaxáciu, oddych, uspokojenie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania. Žiaci sa pripravovali individuálnou formou na vyučovanie.

    

    Dôležité informácie, zaujímavosti, ako aj skúsenosti, v oblasti pedagogiky, boli konzultované na spoločných poradách vychovávateliek.

 

   

 

  14.a., Činnosť výchovného poradcu

 

      Počas školského roka sa realizovali pohovory s rodičmi a v šiestich prípadoch sa riešili výchovno-vzdelávacie problémy so žiakom. Profesijná orientácia sa uskutočňuje od 4. ročníka. 

      Žiaci 7.-8.-9. ročníka sa zúčastnili besedy s profesijnou orientáciou, ktorú zorganizovali pedagógovia s OU Nová Ves nad Žitavou, OU Želovce a OU Šahy. Aktuálna problematika so zameraním na usmerňovanie žiakov pri výbere povolania a študijných smerov je propagovaná

v miestnosti výchovného poradcu i prostredníctvom násteniek.

 

 

 1. Údaje o zabezpečovaní civilnej ochrany obyvateľstva a BOZP

 

 

    Úlohy sa plnili podľa plánu hlavných úloh v oblasti civilného núdzového plánovania a hospodárskej mobilizácie a ochrany žiakov a obyvateľstva. Uskutočnili sa dve celoškolské účelové cvičenia, spojené s nácvikom ochrany pred požiarom.   

 Obsah účelového cvičenia bol nasledovný:

- rýchle opustenie budovy

- orientácia v budove a v teréne počas mimoriadnej situácie

- praktická ukážka hasenia požiaru

- enviromentálna výchova

- telesná výchova

- zdravotná výchova

- poskytnutie prvej pomoci   

- školenie zamestnancov z predpisov BOZP 

 

 

   15.a.,  Vyhodnotenie BOZP

 

    Vykonávajú sa pravidelné kontroly v danej oblasti. Zodpovedný pracovník za BOZP si plný povinnosti veľmi svedomite, nápravne opatrenia sa plnia ihneď.

    V školskom roku sme nezaznamenali žiadny žiacky, ani pracovný úraz.

 

  15.b., Kontrolná činnosť - revízie

 

   Vykonala sa revízia elektrospotrebičov, staré a nevyhovujúce elektrospotrebiče boli vyradené. Zabezpečila sa revízia plynovej kotolne.

  

    Vykonala sa kontrola stravovania v školskej jedálni, v oblasti prípravy jedál, finančného vysporiadania a samotného stravovania neboli zistené nedostatky.

     Pracovníci štátneho zdravotného dohľadu vykonali hygienickú kontrolu - závady neboli zistené.

    Pravidelne sa uskutočnila revízia požiarnych prístrojov a plynovej kotolne.

 

 

 1. Špeciálna materská škola

 

   V školskom roku 2015/2016 navštevovalo jedno oddelenie ŠMŠ 10 detí. Dve kvalifikované učiteľky zabezpečovali celodennú prevádzku a plnenie úloh na veľmi dobrej úrovni. Esteticky upravili prostredie a priestory ŠMŠ. Vybudovali svojpomocne pieskovisko a telocvičný kútik.

   

 

 

16.a., Využívanie moderných vyučovacích metód

 

 • špeciálno-pedagogická diagnostika
 • rozvoj grafomotoriky
 • rozvoj kognitívnych schopností
 • rozvoj komunikatívnych schopností
 • špeciálne cvičenia za účelom rozvíjania zručností
 • rozvoj vizuomotoriky, jemnej motoriky
 • tvorba pracovných listov

 

 

 

 

 

     ZÁVER

 

     Celkovo môžeme konštatovať, že vytýčené úlohy boli splnené a na základe výsledkov sa zlepšila úroveň riadenia a skvalitnil sa výchovno-vzdelávací proces.

     Za kvalitné výsledky patrí poďakovanie všetkým zamestnancom školy a OÚ v Nitre za metodickú pomoc a poskytnutú spoluprácu.

 

                                       

 

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola internátna - Bentlakásos Összevont Iskola
  F. Rákócziho II, 1, Šahy -Špeciálna základná škola
  Kapitúlska 15, Šahy - Odborné učilište internátne
  F. Rákócziho II, 1, Šahy -Špeciálna materská škola
  F. Rákócziho II, 1, Šahy - CŠPP
  Kapitúlska 15, Šahy - Školský internát
  F. Rákócziho II, 1, Šahy - jedáleň školy
 • Riaditeľka školy: PaedDr.Agnesa Pataiová, PhD.
  Zástupca ŠZŠI: Ing.Marta Gregorová
  Zástupca OUI: Mgr.Peter Petrezsil
  Poverená vedúca CŠPP: Mgr.Anikó Kovács
  036 / 741 11 35 -sekretariát školy

Fotogaléria