Navigácia

BOZP

POLITIKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI

Vedenie Spojenej školy internátnej v Šahách v súlade so Zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z. si dáva za cieľ:

Vytvoriť pre zamestnancov základne podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri   práci (BOZP) a pred požiarmi (OPP).

-    Vylúčiť alebo obmedziť riziká a faktory podmieňujúce vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania   a iných poškodení zdravia z práce.

-      Dodržiavať všeobecné zásady prevencie na pracoviskách školy a pri výkone práce     (z hľadiska     BOZP a OPP).

-      Zabezpečovať a prehodnocovať nebezpečenstvá, ohrozenia a riziká na pracoviskách školy.

-       Prideľovať zamestnancom osobné ochranné pracovné prostriedky.

-       Pravidelne sledovať a monitorovať pracovné prostredie.

-       Vytvorenie podmienok pre rozvoj pracovnej zdravotnej služby.

-     Pravidelne informovať zamestnancov o stave BOZP a OPP v škole, o nepriaznivých účinkoch práce        a pracovného prostredia.

-       Zabezpečiť pravidelné prehlbovanie vedomostí zamestnancov z BOZP.

-   Napĺňanie cieľov politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je zodpovednosťou všetkých zamestnancov.

 

                                                                                                   

                                                                                                        PaedDr.Agnesa Pataiová, PhD.

V Šahách 2.9. 2018                                                                             riaditeľka školy        

 

         

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola internátna - Bentlakásos Összevont Iskola
  F. Rákócziho II, 1, Šahy -Špeciálna základná škola
  Kapitúlska 15, Šahy - Odborné učilište internátne
  F. Rákócziho II, 1, Šahy -Špeciálna materská škola
  F. Rákócziho II, 1, Šahy - CŠPP
  Kapitúlska 15, Šahy - Školský internát
  F. Rákócziho II, 1, Šahy - jedáleň školy
 • Riaditeľka školy: PaedDr.Agnesa Pataiová, PhD.
  Zástupca ŠZŠI: Ing.Marta Gregorová
  Zástupca OUI: Mgr.Peter Petrezsil
  Poverená vedúca CŠPP: Mgr.Anikó Kovács
  036 / 741 11 35 -sekretariát školy

Fotogaléria