Navigácia

 

 

 

 

 

CENTRUM ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA

ŠAHY

 

KTO SME?

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Šahách je zamerané na komplexnú špeciálno-pedagogickú činnosť, psychologickú, diagnostickú, poradenskú, rehabilitačnú, preventívnu, metodickú, výchovno-vzdelávaciu a inú odbornú činnosť a súbor špeciálnopedagogických intervencií deťom so zdravotným postihnutím vrátane detí s vývinovými poruchami s cieľom dosiahnuť optimálny rozvoj ich osobnosti a sociálnu integráciu.


KOMU POSKYTUJEME SLUŽBY?

Deťom a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) so zdravotným znevýhodnením.

Ide o žiakov:

 • s vývinovými poruchami učenia – dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia, dysortografia,
 • s poruchami pozornosti a aktivity – ADHD,
 • s mentálnym postihnutím,
 • s telesným postihnutím,
 • s viacnásobným postihnutím,
 • so zrakovým postihnutím,
 • so sluchovým postihnutím,
 • s narušenou komunikačnou schopnosťou,
 • s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami.

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva spolupracuje aj s rodičmi (so zákonnými zástupcami) detí a žiakov a s ďalšími osobami (pedagógmi v MŠ, ZŠ, SŠ, ŠMŠ, ŠZŠ, s riaditeľmi, s výchovnými poradcami, so školskými špeciálnymi pedagógmi, ...) , ktoré sa na ich výchove a vzdelávaní podieľajú.

A všetkými ostatnými, ktorí nám prejavia svoju dôveru a potrebujú usmernenie alebo pomoc.

 

ČO PONÚKAME?

 • Poskytovanie diagnostickej (špeciálnopedagogickej, psychologickej), rehabilitačnej a preventívnej činnosti pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (viď vyššie).
 • Poskytovanie poradenských a metodických služieb zákonným zástupcom a pedagogickým pracovníkom MŠ, ZŠ, SŠ, ŠMŠ, ŠZŠ.
 • Poskytovanie odbornej pomoci v procese individuálneho začleňovania žiakov v bežnej triede MŠ, ZŠ, SŠ.

AKÚ ČINNOSŤ VYKONÁVA ŠPECIÁLNY PEDAGÓG?

 • Depistáž a diagnostika.
 • Priama práca s klientom – reedukácia, stimulácia, korekcia, kompenzácia(v našom centre CŠPP alebo v teréne MŠ, ZŠ, SŠ, ŠMŠ, ŠZŠ).
 • Konzultačná činnosť.
 • Príprava a pomoc pri zostavovaní odborných materiálov –Individuálny výchovno-vzdelávací program.
 • (IVVP), metodické materiály.
 • Práca v odborných komisiách a spolupráca s inými odborníkmi.

 

OČAKÁVAJÚ VÁS:

 

PaedDr. Agnesa Pataiová, PhD. - riaditeľka

 

 

Mgr. Anikó Kovács

špeciálny pedagóg

individuálny logopedický intervent

E-mail: csppsahy@gmail.com

Mobil: 0902/365477

 

Mgr. Adél Izsmán

špeciálny pedagóg

E-mail: csppsahy@gmail.com

Mobil: 0902/365477

 

 

Mgr. Tamara Sinnová

špeciálny pedagóg

psychológ

E-mail: csppsahy@gmail.com

Mobil: 0902/365477

 

 

Mgr. Ingrid Kiszelyová

psychológ

E-mail: csppsahy@gmail.com

Mobil: 0902/365477

 

 

PhDr. Katalin Krupčiaková

sociálny pracovník

E-mail: csppsahy@gmail.com

Mobil: 0902/365477

 

 

KONTAKT

 

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

F. Rákócziho II č.1, 936 01 Šahy

E-mail: csppsahy@gmail.com

 

Mobil: 0902/365477

Objednať sa môžete od 7.00 do 15.00

 

Tešíme sa na Vás! J

 

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola internátna - Bentlakásos Összevont Iskola
  F. Rákócziho II, 1, Šahy -Špeciálna základná škola
  Kapitúlska 15, Šahy - Odborné učilište internátne
  F. Rákócziho II, 1, Šahy -Špeciálna materská škola
  F. Rákócziho II, 1, Šahy - CŠPP
  Kapitúlska 15, Šahy - Školský internát
  F. Rákócziho II, 1, Šahy - jedáleň školy
 • Riaditeľka školy: PaedDr.Agnesa Pataiová, PhD.
  Zástupca ŠZŠI: Ing.Marta Gregorová
  Zástupca OUI: Mgr.Peter Petrezsil
  Poverená vedúca CŠPP: Mgr.Anikó Kovács
  036 / 741 11 35 -sekretariát školy

Fotogaléria